Chinese medical tourism zone as an opportunity for Polish exporters / Chińska strefa turystyki medycznej szansą dla polskich eksporterów

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
September 19, 2019

English version PDF: Chinese medical tourism zone as an opportunity for Polish exporters
Wersja polska PDF: Chińska strefa turystyki medycznej szansą dla polskich eksporterów

Chinese medical tourism zone as an opportunity for Polish exporters

What happened? Chinese National Development and Reform Commission announced this week new set of regulations supporting the further development of the Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone. The zone was established in 2013 to support the development of the medical services targeting affluent domestic and foreign customers and to facilitate the import of required equipment and pharmaceuticals. The recent regulations are on top of the previous central and local policies. They further streamline the process of drugs and equipment import and encourage domestic and foreign investors to establish health care facilities within the zone.

Who is involved? Local Hainan authorities support the project as they seek the economic diversification form tourism towards innovative, clean, high value-added manufacturing and services. The group of Chinese domestic players has already established hospitals, research centers and other facilities e.g. Beijing Yiling life center, Ciming fertility hospital or state-sponsored Boao Super Hospital. Several foreign invested facilities have been also established, e.g. UFH, The current size of the zone and number of investments is still relatively small but authorities set ambitious targets of 100 projects, 41 000 employed and up to 50 bln rmb revenues till 2030. The largest Chinese real estate developer Evergrande also invested in hospital establishment, while First Investment Holding Group set up 20 bln rmb investment fund.

Why it matters? For foreign companies exporting to the zone provides the easier way to enter the Chinese market. Streamlined registration procedures take a couple of months instead of 3-5 years and allow for use of foreign documentation in the registration process. The flow of customers from China and abroad (Korean Japanese, Russian) has sharply increased in 2018 (69%) and revenues are up 228%. The international airport Qionghai Boao development and the 30-day visa-free regime for passport holders from 59 countries can have a positive impact on business. The direct opportunities for foreign exporters are limited mainly to the zone area, however successful introduction of the equipment or pharmaceutical products can boost brand awareness among the Chinese professionals.

Big picture Difficult and costly registration procedures limit the equipment and drugs availability for Chinese health care providers and impact the range and quality of their services. Easier import will alleviate these difficulties. The foreign business should be however cautious as attracting foreign industry players to zone is aimed to facilitate absorption of the foreign technology and know-how by the Chinese companies. The goal is to increase their competitiveness and to decrease China’s dependence on the foreign suppliers of high end equipment and drugs.

Why it matters for Poland?

Polish exporters of pharmaceuticals have recorded serious setbacks in exports to China with insulin drop from over 8 mln to 2,5 mln usd, and overall pharmaceuticals exports decrease. Time and money consuming registration procedures discourage Polish drug companies from entering Chinese markets. Export to the zone could provide good export testing opportunity. There are several Polish domestic medical equipment manufacturers, who are selling their products to China or are preparing to do so. Gaining customers in the zone could be a valuable step in entering the Chinese market.


Chińska strefa turystyki medycznej szansą dla polskich eksporterów

Co się wydarzyło? Chińska Komisja Rozwoju i reform ogłosiła w tym tygodniu nowe zasady dalszego wsparcia dla rozwoju Boao Lecheng International Tourism Pilot Zone. Strefa powstała w 2013 r. jako element wsparcia rozwoju chińskiego sektora turystyki medycznej ukierunkowanego na zamożnych pacjentów krajowych i zagranicznych. Miała również ułatwić import potrzebnego sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych. Ostatnie regulacje są kolejnym w szeregu wydanych przez władze centralne i lokalne a służących rozwojowi strefy. Ich celem jest dalsze ułatwienie procedur importu sprzętu i leków oraz zachęcenie krajowych izagranicznych inwestorów do zakładania w obrębie strefy szpitali i innych ośrodków świadczących usługi medyczne.

Interesariusze Lokalne władze na Hainan wspierają ten projekt, ponieważ służy dywersyfikacji lokalnej gospodarki opartej w znacznej mierze na turystyce w kierunku produkcji i usług innowacyjnych, ekologicznych i o wysokiej wartości dodanej. Grupa chińskich inwestorów branżowych już założyła w obrębie strefy szpitale, ośrodki badawcze i laboratoria oraz inne zakłady. Do tej grupy należą np. wielofunkcyjny, Beijing Yiling Life Care Center, ośrodek i szpital do leczenia bezpłodności oraz założony i współfinansowany przez państwo Boao Super Hospital. Kilka instytucji to zagraniczne inwestycje lub JV jak np. UFH. Aktualny rozmiar strefy i liczba ulokowanych w niej inwestycji wciąż są stosunkowo niewielkie, ale władze postawiły przed zarządem strefy ambitne cele: 100 projektów, 41 tys. zatrudnionych oraz 50 mld rmb przychodów do 2030 r. Największy chiński deweloper Evergrande zainwestował w założenie szpitala a firma inwestycyjna First Investment Holding Group założyła wart 20 mld rmb fundusz dla swoich przedsięwzięć w strefie.

Znaczenie Eksport do specjalnej strefy ułatwia zagranicznym firmom wejście na chiński rynek. Ułatwione procedury rejestracji produktów zajmują kilkamiesięcy zamiast 3-5 lat i umożliwiają wykorzystanie zagranicznej dokumentacji z badań i testów klinicznych. W ubiegłym roku o 69% wzrósł napływ pacjentów z Chin i zagranicy (głównie z Korei, Japonii i Rosji) a przychody wzrosły o 228%. Rozwój międzynarodowego lotniska Qionghai Boao oraz możliwość 30 dniowego pobytu bezwizowego dla przyjezdnych z 59 państw może również mieć pozytywny wpływ na biznes. Bezpośrednie korzyści z eksportu do strefy ze względu na ograniczenie ułatwień do jej obszaru są ograniczone, jednak udane wprowadzenie do niej swoich produktów może służyć zdobyciu uznania i rozpoznawalności marki wśród profesjonalnych chińskich odbiorców.

Kontekst Stosunkowo trudne i kosztowne procedury importowe ograniczają chińskim dostawcom usług medycznych dostęp do wielu typów sprzętu i rodzaju leków i niekorzystnie wpływają na jakości i zakres świadczonych przez nich usług. Ułatwiony import ograniczy te trudności. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni jednak również mieć na uwadze, że działalność strefy ma również służyć chińskim przedsiębiorstwom do szybszego pozyskiwania zagranicznych technologii i know-how. Celem władz jest zwiększenie ich konkurencyjności i zmniejszenie chińskiego uzależnienia od zagranicznych dostawców wysokiej klasy sprzętu i zaawansowanych leków.

Znaczenie dla Polski.

W ubiegłym roku odnotowano znaczący spadek wartości polskiego eksportu produktów farmaceutycznych do Chin. Eksport insuliny i opartych na niej produktów spadł z 8 mln usd do 2,5 mln usd. Kosztowny i czasochłonny proces rejestracji zniechęca polskie przedsiębiorstwa, szczególnie z sektora MŚP do wejścia na chiński rynek. Eksport z wykorzystaniem możliwości jakie daje strefa byłbydobrym rozwiązaniem dla testowego wprowadzenia produktów do Chin, nie tylko dla producentów farmaceutyków ale również sprzętu medycznego. Kilku z nich już eksportuje lub planuje eksport do Chin. Pozyskanie klientów w strefie byłoby przydatne dla szerszego wprowadzenia produktów do Chin.