EUJEPA, Polish SEZs and export opportunities, part 1 / EUJEPA, Polskie SSE i możliwości eksportowe – część 1

AE MicroMacro – Japan

Piotr A. Głogowski
September 23, 2019

English version PDF: EUJEPA, Polish SEZs and export opportunities, part1
Wersja polska PDF: EUJEPA, Polskie SSE i możliwości eksportowe – część 1

EUJEPA, Polish SEZs and export opportunities, part 1

What happened? On 17 July 2018, the European Union and Japan signed an Economic Partnership Agreement (EUJEPA), which entered into force on February 1st, 2019. EUJEPA (which covers more than 600mln citizens) could play a major role for a private sector and governments. In Poland Special Economic Zones (SEZs) could become one of the most beneficial participants if management boards use specific advantages of EUJEPA regulations. Structure of the trade exchange between Poland and Japan provides a valuable hints to understand which EUJEPA mechanics should be paid a special attention.

The brief description. EUJEPA has a preamble, 23 chapters and annexes. There are 14 functioning/ operating SEZs in Poland. Due to competition between the zones and different strategies adopted (i.e. Lodz SEZ targeted Japanese investors and once had a specially dedicated webpage translated into Japanese) a there are several major differences in investment conditions between them i.e. the amount of tax exemptions ranges from 10 to even 50% (“East Wall”). Nonetheless, in all 14 SEZs there are 72 Japanese enterprises operating and Japan was (data from 2016) the 5th country in terms of the amount of capital invested in the SEZs. Polish exports to Japan are mainly based on 1) foodstuffs (27% of total) includes rolled tobacco, fruit juice and chocolate; 2) machinery and parts (23%) including gas turbines, broadcasting equipment and engine parts; 3) transportation (13% of all) includes cars and vehicle parts; 4) and chemical products (9,7% of all) includes artificial graphite and packaged medicaments. Polish export to Japan ranks 13th among all EU countries (including UK). However, among countries, that joined the EU after 2004 Poland ranks 2nd – with slightly lower export value than Hungary (circa 1bln USD on 2017).

Why it matters for Poland?

Especially important for (the key Polish sectors in terms of export value to Japan is that Japan has lifted 85% of tariffs on agricultural goods. Complete tariff liberalization on chocolate (which is number 3 among Polish exported foodstuffs to Japan ) will be in force for up to 10 years (after 2018). It must be mentioned, that cooperation in the field of agriculture has been covered in chapter 19 of EUJEPA and was one of the most debatable part of the agreement. Also, Polish manufacturers of chemical products should benefit from EUJEPA, because this sector was included among several others such as textiles and jewelry, where Japan decided to abolish duties. There is also a well-functioning EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, which (among other tasks) provides assistance on EUJEPA and could cooperate with government officials as well as with a private sector. Besides, Polish SEZs should profit from the specific provisions of the agreement contained in Chapter 8 Trade in services, investment liberalization and electronic commerce, and Chapter 20 of the EUJEPA dedicated to small-medium enterprises (SMEs).


EUJEPA, Polskie SSE i możliwości eksportowe – część 1

Co się wydarzyło? 13 lipca 2018 r. Unia Europejska podpisała z Japonią umowę o wolnym handlu (EUJEPA), która weszła w życie 1 lutego 2019 r. EUJEPA i która obejmuje swym zasięgiem ponad 600mln osób.Umowa może odegrać znaczącą rolę tak dla sektora prywatnego jak i rządowego. W przypadku Polski jednym z głównych beneficjentów mogą stać się Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) pod warunkiem, że osoby nimi zarządzające odpowiednio wykorzystają możliwości płynące z wejścia w życie regulacji zawartych w EUJEPA. Ważna jest również struktura polskiego eksportu do Japonii, która może pomóc w zrozumieniu, na które mechanizmy EUJEPA powinien zostać położony szczególny nacisk.

Krótkie wprowadzenie Na EUJEPA składa się preambuła, 23 rozdziały oraz załączniki. Polska posiada 14 SSE, które wobec wzajemnej konkurencji oraz odmiennych praktyk (Łódzka SSE posiadała dedykowaną japońskojęzyczną stronę) różnią się między sobą, m.in. poprzez kwoty ulg podatkowych wynoszących od 10 do 50% (przyznawanych na tzw. ścianie wschodniej). W każdym razie wśród 14 SSE funkcjonują 72 japońskie przedsiębiorstwa a sama Japonia (dane za 2016 r.) zajmowała 5 miejsce pośród wszystkich państw inwestujących na terenie SSE. polski eksport do Japonii opiera się głównie na: 1) produktach żywnościowych oraz około żywnościowych (27% całości) m.in., papierosy, soki owocowe oraz czekolada; 2) przemyśle maszynowym (23%), m.in., turbiny gazowe, sprzęt nadawczy oraz części do silników; 3) przemyśle transportowym (13%), m.in., samochody oraz części do nich; 4) produkty chemiczne (9,7% ), m.in., sztuczny grafit oraz leki w opakowaniach. W każdym razie pod względem wielkości polski eksport do Japonii plasuje się dopiero na 13 miejscu pośród państw Zjednoczonej Wspólnoty (wliczając wciąż Wielką Brytanię) – jednak wydzielając państwa, które przystąpiły do UE po 2004 r. to Polska zajmuje 2 miejsce (tuż za Węgrami), z wielkością eksportu oscylującą wokół 1mld USD (dane za 2017r.)

Znaczenie dla Polski.

Szczególnie istotne dla wcześniej wspomnianych polskich sektorów eksportowych jest zniesienia przez Japonię 85% taryf na produkty żywnościowe, jednakże biorąc za przykład wyroby czekoladowe (które zajmują trzecie miejsce pośród polskich produktów eksportowych z tejże dziedziny) pełna liberalizacja przepisów nastąpi dopiero po upływie 10 lat – licząc od 2018 r. Należy również wspomnieć, że kwestiom związanym z żywnościom został dedykowany rozdział 19 EUJEPA, a one same były jednymi z bardziej dyskusyjnych punktów umowy – rynki UE oraz Japonii należą do jednych z bardziej protekcjonistycznych w tej kwestii. W każdym razie na EUJEPA powinni również zyskać Polscy producenci chemikaliów , która to obok m.in. tekstyliów oraz biżuterii znalazła się w grupie zwolnionej z cła. Należy również pamiętać o dobrze funkcjonującym Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia, które (poza wieloma innymi zadaniami) zapewnia wsparcie związane z EUJEPA i może pomagać zarówno podmiotom prywatnym jak i rządowym. Ponadto polskie SSE powinny skorzystać z przepisów zawartych w Rozdziale 8 Handel usługami, liberalizacja inwestycji i e-commerceoraz Rozdziale 20 EUJEPA, który traktuje o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).