Japanese firms leave UK / Japońskie firmy wychodzą z UK

AE MicroMacro – Japan

Piotr A. Głogowski
September 2, 2019

English version PDF: Japanese firms leave UK
Wersja polska PDF: Japońskie firmy wycofują się z Wielkiej Brytanii

Japanese firms leave UK

What happened. With the appointment of Boris Johnson as the 55th Prime Minister of Great Britain the wisdom of a no-deal Brexit growsespecially after the last decision. There’s no surprise, that due to many reasons this scenario is the worst for the UK based Japanese companies. Even though a few of them were preparing to leave UK anyway, the “hard Brexit” could create a snowball effect – mainly for the automobile industry. Bigger companies like Honda (fourth largest Japanese employer in UK) already decided to move their operations, but they could be a part of a real wave after the no-deal Brexit. Hard Brexit will not be the only factor, but it’s certainly a significant one. UK should leave UE by October 31st, 2019.

Who is who. Japanese auto-industry in UK employs more than 60,000 people (manufacturing and sales jobs). Among the ‘big three’ (Honda, Nissan, Toyota) only the first one decided to leave UK permanently – Toyota is watching the situation and Nissan has already made plans to cut potential investments. It must be mentioned that Brexit (focusing only on Japanese firms) plays mostly in favor of the Netherlands. Several major Japanese companies like Sony and Panasonic have already decided to move their European HQ from London to Amsterdam. The situation also benefits for Germany. If Sumitomo Mitsui Banking Corporation obtains the UE license, it will invest in Frankfurt instead of London.

Why it matters. Focusing on the automobile industry and taking Honda as an example – data shows that only in 2018 Japanese manufacturer produced more than 160,000 cars which accounts for approximately 10% of UK total output. The automobile industry fear several crucial factors connected to the no-deal Brexit such as: higher tariffs on vehicles, delays related to the new status of UK and increased bureaucracy. All those issues will disappear when a production cycle is moved to European Union. For UK not only current workplaces are at stake – Japanese companies have invested over 60 billion GBP in UK and even if (most likely scenario) most of them will stay, the current amount of investment will not grow significantly.

Bigger picture. Japan has always recognized United Kingdom as a pro-business, liberal gateway into the European Union. 1/3 of all Japanese investment in Europe (even more if counting only EU countries) has been placed in UK. Japan’s cumulative investments in the UK totaled 158 billion USD and 634 Japanese firms reported annual sales of 68 billion USD and employed 150,000 workers as of the end of March 2017. As for the automobile industry, data shows that because of Brexit investment has dropped by 80% (since referendum in 2016). Last, but not least – after leaving European Union UK won’t be able to capitalize on the potential advantages related to the EU – Japan Economic Partnership Agreement. Taking all these factors into account, the British “disadvantages” should be recognized as a zero-sum game mostly for a vulnerable auto-industry.

Why it matters for Poland.

Poland plays a significant role among East European countries for the Japanese enterprises, whose number present in Poland is constantly increasing (especially in Special Economic Zones). What’s more important, currently in Poland several Japanese auto-industry companies are present and they steadily invests. The question is if Poland could capitalize on the retreat of Japanese companies from automotive or other industries due to Brexit? The director of Japan Institute for Overseas Investment (JOI) Mijamoto Hiromichi offered some hints Poland will certainly play a significant role as an industrial base for Europe after Brexit [i.e. Nissan, Honda] but has to show up a strategy with ’favorable incentives’, i.e. tax breaks, renting costs, infrastructure development, etc. Ongoing data shows that none of “Japanese-British expatriates” has decided to move to Poland – what can be misleading in terms of Polish lobbying.

Japońskie firmy opuszczają Wielką Brytanię

Co się wydarzyło. Wraz z objęciem sterów premiera Wielkiej Brytanii przez lidera Partii Konserwatywnej Borysa Johnsona wizja tzw. twardego Brexitu (zwłaszcza po ostatniej decyzji) wydaje się bardziej niż prawdopodobna. Z wielu powodów jest to najgorszy z możliwych scenariuszy dla japońskich przedsiębiorstw, pomimo że niektóre z nich szykowały się do wyjścia z Wielkiej Brytanii bez odniesienia do formy rozstania ze Zjednoczoną Wspólnotą. Jednakże twardy Brexit może wywołać efekt domina – w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego. Znaczące przedsiębiorstwa jak Honda (czwarty największy japoński pracodawca) już zdecydowały o opuszczeniu Wielkiej Brytanii – jednakże wizja twardego Brexitu może oznaczać, że takich przedsiębiorstw będzie znacznie więcej. Należy jednocześnie pamiętać, że wyjście Anglii z Unii nie musi być jedynym czynnikiem warunkującym decyzję, niemniej jednak pozostaje on znaczący.

Kto jest kim. Japońskie firmy motoryzacyjne w Wielkiej Brytanii zatrudniają ponad 60tys. pracowników na różnych stanowiskach. Natomiast pośród „Wielkiej Trójki” (Honda, Nissan, Toyota) jedynie pierwsza zdecydowała się na definitywne opuszczenie Zjednoczonego Królestwa – Toyota obserwuje sytuację, a Nissan zdecydował się na wstrzymanie wcześniej planowanych inwestycji. Trzeba również zaznaczyć, że – z perspektywy japońskich firm – największym beneficjentem jest Holandia, do której stolicy swoje siedziby przeniosło Sony oraz Panasonic. Sytuacja jest również korzystna dla Niemiec, gdzie w przypadku otrzymania europejskiej licencji swoją siedzibę otworzy Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Jakie to ma znaczenie.Skupiając się na przemyśle samochodowym i biorąc za przykład Hondę można zauważyć, że tylko w 2018 r. Japończycy wyprodukowali ponad 160tys samochodów, co stanowiło ponad 10% ich produkcji w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie przemysł samochodowy obawia się pokłosia twardego Brexitu w postaci trzech głównych elementów: wyższych ceł, opóźnień związanych z nowym statusem Anglii w Europie oraz zwiększoną biurokracją. Należy zauważyć, że wszystkie obawy znikają z momentem przeniesienia produkcji do któregoś z państw Unii Europejskiej. Trzeba również pamiętać, że obok miejsc pracy to inwestycje mogą najbardziej ucierpieć – japońskie przedsiębiorstwa zainwestowały w Wielkiej Brytanii ponad 60mld USD i nawet jeśli (co wydaje się być najbardziej prawdopodobnym scenariuszem) większość z nich pozostanie, to wielkość inwestycji zmaleje.

Szersze tło. Japonia zawsze postrzegała Wielką Brytanię jako pro biznesowe, liberalne drzwi do Unii Europejskiej. Ponad 1/3 japońskich inwestycji w Europie trafiała do Anglii – skumulowane inwestycje 634 japońskich przedsiębiorstw osiągnęły 158mld USD a zatrudnienie oscylowało w okolicach 150tys. pracowników (dane na koniec marca 2017). Powracając jednak do przemysłu samochodowego należy zwrócić uwagę na dane, które wskazują spadek rzędu 80% za ostatnie trzy lata (referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w czerwcu 2016 r.). Równie ważny jest fakt, że wraz z opuszczeniem Zjednoczonej Wspólnoty Anglia nie będzie mogła korzystać z potencjalnych korzyści wynikających z Umowy Handlowej pomiędzy UE a Japonią. Wynika z tego, że wszystkie przytoczone wady związane z Brexitem należy traktować jako grę o sumie zerowej – w szczególności dla wrażliwego sektora samochodowego.

Znaczenie dla Polski.

Polska odgrywa znaczącą rolę pośród państw Europy Wschodniej dla japońskich przedsiębiorstw – których liczba sukcesywnie wzrasta (mając w szczególności na uwadze Specjalne Strefy Ekonomiczne). Co równie istotne w Polsce obecne są (oraz wciąż inwestują) japońskie przedsiębiorstwa związane z branżą motoryzacyjną. Nasuwa się zatem pytanie, czy Polska może skapitalizować odwrót japońskich producentów samochodów (oraz pozostałych) z Wielkiej Brytanii? Odnosząc się do słów prezesa Japońskiego Instytutu Inwestycji Zagranicznych (JOI) Mijamoto Hiromichi’ego Polska z pewnością będzie odgrywać znaczącą rolę jako europejska baza przemysłowa po Brexicie [Nissan, Honda], ale musi przedstawić korzystną strategię oraz zachęcić m.in. ulgami podatkowymi, korzystnymi kosztami najmu czy infrastrukturą. Jednakże obecne dane wskazują, że żadna z japońskich firm uciekających przed Brexitem nie zdecydowała się jednoznacznie na przeniesienie do Polski, co może stanowić otwarte pytanie o skuteczność polskiego lobbingu.