JAXA’s European expedition / Europejska wyprawa JAXA

AE MicroMacro – Japan

Piotr A. Głogowski
September 9, 2019

English version PDF: JAXA’s European expedition
Wersja polska PDF: Europejska wyprawa JAXA

JAXA’s European expedition

What happened. On Jun 14th 2019 Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) and The European Space Agency (ESA) signed acooperation agreement on the X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM). This is the first contract signed between JAXA and an European partner since 2015, and it’s one out of total three signed in June 2019. The second one was signed with the German Aerospace Center (DLR) and the last (but not least) with the French organization Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). European Union hasn’t been an outer space for JAXA so far, but with those agreements the Japanese have recently significantly extended their presence on the European soil.

Who is who. JAXA was established in 2003 andhas an operational budget of 1.4bln USD. It is one of the most influential space organizations in Asia, competing with Indian Space Research Organization (ISRO) and China National Space Administration (CNSA) with budgets respectively 1.4bln USD and 2.0bln USD (data for 2017). Two previously mentioned European space agencies DLR and CNES are associated with ESA (through partnerships concluded by their mother countries). ESA manages the second world’s biggest space budget of 6.1bln USD (the richest NASA had 19 bln USD in 2017) and has 22 member states. Poland became an ESA member in 2012 and contributes 30 mln EUR annually.

Why it matters.Poland is the third youngest member of ESA, and has little experience in the institutionalized space sector. The Polish Space Agency (POLSA) was founded in 2014and was equipped with a modest budget of 2.5mln USD in 2015. Three years later the organization prepared The National Space Program worth more than 72mln USD. Since it’s establishment JAXAhasentered into the cooperation with Swedish Space Corporation (SSC), Russian Space Agency (FSA), Swedish National Space Agency (SNSA) – at the time of signing the agreement Swedish National Space Board (SNSB) – Italian Space Agency (ASI), Norwegian Space Agency (NSA), and Netherlands Space Office (NSO). Polish authorities would like to transform POLSA to more expertand mature agency – the question is if JAXA could play any role in this process.

Bigger picture. There are several key factors shaping the current situation in the space industry. One of them is “space race” among previously mentioned nations (in various configurations), but with the leading role of NASA, and growing position of CNSA – especially after Change 4 (Chinese probe) landing on the dark side of the moon. There are also several smaller and bigger (in terms of international scale) projects such as The Martian Moons eXploration (MMX) bounding JAXA with CNES and DLR, where both agencies provide equipment (CNES part) or conduct studies of the rover for the future MMX mission (DLR’s part). Those and other multiple projects are driven by correlation between ambitions of the states and a private capital strategic goals. Global space industry market grows – it’s value is forecasted to increase from 360bln USD in 2018 to 558bln USD by 2026.

Why it matters for Poland.

POLSA is a young agency in comparison to the European counterparts. Due to insufficient funding, the agency should mainly focus on selected areas such as monitoring ongoing international projects and projecting the future shape and size of the Polish market. Poland also was granted a special treatment by ESA. The question is about using this advantage in practice. POLSA doesn’t have (so far) closer relations with JAXA but several factors could create a suitable ground for future backstage contacts and could become driver of the stronger cooperation: – 1) growing market combined with newly announced JAXA’s projects, 2) availability of the excellent Polish engineers, (who already wonseveralinternational competitions related to space engineering and designed infrared detectors applied in the NASA’s Curiosity rover. Especially worth attention is that Polish engineers might successfully compete with the DLR’s specialists working on a part of the MMX project.


Europejska wyprawa JAXA

Co się wydarzyło.14 czerwca 2019 r. Japońska Agencja Eksploracji Kosmicznej (JAXA) oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały umowę o współpracy dotyczącej Misji Obrazowania i Spektroskopii Rentgenowskiej (XRISM). Jest to pierwszy kontrakt pomiędzy JAXA a partnerem europejskim od 2015 r. Jednocześnie wspomniana umowa jest pierwszą z trzech podpisanych w czerwcu tego roku przez JAXA – tuż obok Niemieckiego Centrum Kosmicznego (DLR) oraz Francuskiej Agencji Kosmicznej (CNES).

Kto jest kim? JAXA została założona w 2003 r., posiada budżet operacyjny rzędu 1.4mld USD i należy do jednej z najbardziej wpływowych azjatyckich organizacji kosmicznych, do których można zaliczyć Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO) oraz Chińską Narodową Agencję Kosmiczną (CNSA), których budżet wynosi odpowiednio 1.4mld USD oraz 2mld USD (dane za rok 2017). Natomiast wcześniej wspomniane dwie europejskie agencje kosmiczne (DLR oraz CNES) są pośrednio powiązane z ESA – która posiada budżet rzędu 6.1mld USD oraz 22 członków – poprzez członkostwo krajów macierzystych niniejszych organizacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Polska weszła w poczet członków ESA w 2012 r. i wpłaca rocznie na jej konto 30mln EUR.

Dlaczego ma to znaczenie? Polska jest trzecim najmłodszym członkiem ESA i posiada niewielkie doświadczenie związane ze instytucjonalizowanym sektorem kosmicznym, a Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) została założona zaledwie przed pięcioma laty. Pomimo, że POLSA wystartowała z budżetem rzędu 2.5mln USD to trzy lata później (2018 r.) opracowała Narodowy Program Kosmiczny, którego wykonanie oszacowano na ponad 72mln USD. W międzyczasie (od momentu powołania) JAXA weszła w kooperację ze Szwedzką Korporacją Kosmiczną (SSC), Rosyjską Agencją Kosmiczną (NSA), Szwedzką Narodową Agencją Kosmiczną (SNSA) – w momencie podpisywania była to jeszcze Szwedzka Narodowa Rada Kosmiczna (SNSB)– Włoską Agencją Kosmiczną (ASI), Norweską Agencją Kosmiczną (NSA) i Holenderskim Biurem Kosmicznym (NSO). W międzyczasie polskie władze zdecydowały, że POLSA powinna stać się organizacją o bardziej eksperckim zapleczu – pytanie brzmi, czy JAXA może odegrać jakąś rolę w rozpoczętej zmianie.

Zarys tła. Istnieje kilka głównych zagadnień związanych z rozwojem przemysłu kosmicznego, m.in. „wyścig kosmiczny” pomiędzy wspomnianymi wcześniej graczami – przejawiający się w różnych konfiguracjach z wiodącą rolą amerykańskiej NASA oraz chińskiej CNSA. Wyścig przybrał na znaczeniu wraz z osadzeniem chińskiego lądownika „Change 4” na ciemnej stronie księżyca. Można również wyróżnić mniejsze lub większe (oceniając w skali umiędzynarodowienia) projekty takie jak: The Martian Moons eXploration (MMX) wiążąca JAXA z francuskim CNES oraz niemieckim DLR – gdzie Francuzi zapewniają pewną część specjalistycznej aparatury, natomiast Niemcy prowadzą badania nad udoskonaleniem łazików wysłanych w ramach przyszłych misji MMX. Za te oraz inne projekty jest odpowiedzialny mariaż ambicji rządów poszczególnych krajów oraz prywatnego kapitału. Natomiast szacuje się, że wartość rynku przemysłu kosmicznego wzrośnie z 360mld USD w 2018 r. do 558mld w roku 2026.

Znaczenie dla Polski.

POLSA jest stosunkowo młodą agencją w porównaniu z jej europejskimi odpowiednikami, dysponuje również niewielkim budżetem co powinno skłonić osoby zarządzające do skupienia się na konkretnym wycinku działalności jak monitorowanie obecnych projektów na arenie międzynarodowej oraz możliwościach wynikających z prognozowanego wzrostu wartości rynku przemysłu kosmicznego. Należy pamiętać, że Polska uzyskała preferencyjne traktowanie w ramach ESA, a w międzyczasie JAXA zintensyfikowała swoje działania wobeceuropejskich agencji kosmicznych. Pomimo, że POLSA nie ma, (póki co) bliższych relacji z JAXA to zwiększenie wartości rynku przemysłu kosmicznego, ogłaszane projekty kosmiczne a przede wszystkim wysoko wykwalifikowani polscy inżynierowie – którzywygrywają w konkursach dotyczących technologii kosmicznych,a zaprojektowany przez nich penetrator MUPUS wszedł w skład marsjańskiego łazika Curiosity – powinny stanowić solidne podstawy dla przyszłych zakulisowych rozmów. Należy zwrócić szczególną uwagę, że wspomniane zespoły inżynieryjne mogłyby stanowić skuteczną alternatywę dla zadań, nad którymi pracuje niemieckie DLR w ramach projektu MMX.