Limited activity of PCCIJ and JETRO Poland? / Niewystarczająca aktywność PCCIJ oraz JETRO Poland?

AE MicroMacro – Japan

Piotr A. Głogowski
September 16, 2019

English version PDF: Limited activity of PCCIJ and JETRO Poland?
Wersja polska PDF: Niewystarczająca aktywność PCCIJ oraz JETRO Poland?

Limited activity of PCCIJ and JETRO Poland?

What happened? Number of entrepreneurial activities published on the official sites of PCCIJ and JETRO Poland declines. It makes impression, that both government-related chambers have not only hosted, supported or participated in fewer events, but also have decided to change their business profiles due to various reasons. Very likely because their tasks have been recently assigned to other state organizations.

Who is who The Polish Chamber of Commerce and Industry in Japan (PCCIJ) has been established in 2007. Its operations cover wide range of activities, such as promotion, education, analysis and information. Japan External Trade Organization is a semi-governmental organization with 73 foreign offices in 55 countries (includes 13 European states). It’s a much older organization than PCCIJ (established in 1958) and with different and strictly defined profile, focusing mostly on investments and supporting Japanese small-medium enterprises (SME). On paper the broad range of activities looks impressive, however considering the data on trade and investments between Japan and Poland the picture is less rosy. Both countries – despite friendly relations are not the most important trade partners for each other.

The possibilities Wisely and efficiently managed governmental or semi-governmental organizations could became a flywheel for trade and investments development. Especially for SME sector, which could find a lot of obstacles related to the cultural differences while entering distant markets. The role of PCCIJ is well-defined, and its support could be an invaluable help for Polish SME sector in the complex Japanese market, where cultural factors play a major role in business. That’s why with a proper coordination both organizations (PCCIJ and JETRO Poland) could succeed or at least help each other and amplify their efforts even if political factors won’t allow for a fully-fledged cooperation.

Why it matters for Poland?

The PCCIJ hasn’t published any major report in recent years –apart from severalbasic posts derived from the Embassy of Poland in Tokyo. Even though a dedicated members area has been created and there are several members listed, the actual impact of the organization on the business relations remains unknown. The reason for hiatus in publicly PCCIJ operations may be caused by overlapping competencies with other organizations operating in a governmental or public sphere such as Polish Investment and Trade Agency (PAIH), which replaced in 2017 Trade and Investment Promotion Departments (WPHI) formerly operating under umbrella of the Polish embassies around the world. The PAIH prepared an extensive report addressed to Japanese investors. Moreover, in 2016 The Polish-Asian Chamber of Commerce has been established as an initiative of Polish entrepreneurs. Even though the initiative covers Asia as a whole, it seems to have been so far a well-managed organization. In regard of two other organizations’ activities the lack of tangible JETRO’s successes in the a field of Polish-Japanese cooperation can also be surprising.

There are two main questions: 1) is it efficient (for a various of reasons) for Poland to have two overlapping government-related organizations? 2) why there are no Polish firms among those who use of JETRO’s support to set up business in Japan?


Niewystarczająca aktywność PCCIJ oraz JETRO Poland?

Co się wydarzyło? Lista działań na oficjalnych stronach PCCIJ oraz JETRO Poland maleje. Uczestniczą one, pośredniczą oraz organizują mniejszą liczbę wydarzeń względem lat ubiegłych, co może być związane ze zmianą ich modelu zarządzania wyrażonego m.in. poprzez powierzanie obowiązków innym organizacjom.

Kto jest kim Polska Izba Gospodarcza w Japonii (PCCIJ) została założona w 2007 r. a zakres jej zagadnień można określić jako obszerny (od promocji, edukacji, poprzez tworzenie analiz a  na zakresie informacyjnym kończąc).Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO), która posiada 73 biura zagraniczne w 55 krajach (w tym 13 europejskich) jest dużo starsza od PCCIJ (powstała w 1958 roku), posiada ściśle zdefiniowany profil skupiający się na inwestycjach oraz pomaganiu japońskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Takie szerokie spektrum działalności może wyglądać imponująco zwłaszcza przyglądając się danym mikroekonomicznym dotyczącym Polski i Japonii. Oba kraje – abstrahując od dobrych relacji politycznych – nie są dla siebie nawzajem ważnymi partnerami handlowymi.

Potencjalne możliwości Dobrze zarządzane rządowe oraz okołorządowe organizacje mogą stać się ‘kołem zamachowym’ rozwoju. Dotyczy to w szczególności sektora MŚP, który może napotkać na liczne przeszkody związane z dystansem kulturowym na odleglejszych rynkach handlowych. W przypadku PCCIJ zadania zostały zdefiniowane, a sama organizacja mogłaby odegrać ważną rolę na złożonym japońskim rynku, gdzie szczególną rolę odgrywa aspekt kulturowy. Jest to jeden z powodów, dla których koordynacja pomiędzy wspomnianą organizacją a JETRO Poland mogłaby okazać się pomocna dla każdej ze stron, bądź (w przypadku niekorzystnych czynników politycznych) odegrać pozytywną rolę pośrednią.

Znaczenie dla Polski.

PCCIJ od lat nie opublikowała żadnego raportu – pomijając podstawowe wpisy na stronie internetowej – a pomimo istnienia dedykowanej podstrony dla członków, realny wpływ samej organizacji pozostaje nieznany. Powodem takiego stanu rzeczy może być dublowanie się organizacji – w tym przypadku byłaby to Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która w 2017 r. zastąpiła działające przy ambasadach Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI). Sam PAIH natomiast przygotował kompleksowy raport skierowany do japońskich przedsiębiorstw. Ponadto w 2016 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców powołano do życia Izbę Przemysłowo Handlową Polska-Azja. Pomimo, że w założeniach pokrywa ona Azję jako całość, to wydaje się, póki co, być dobrze zarządzaną organizacją. Zastanawia również brak oficjalnych sukcesów JETRO Poland.

Tym samym nasuwają się dwa główne pytania: 1) czy dla Polski efektywnym jest posiadanie dwóch dublujących się organizacji? 2) dlaczego JETRO Poland pozostaje nieefektywna w kontekście firm, które mogłyby skorzystać z jej pomocy przy otwarciu swojej filii (bądź innym profilu działalności) w Japonii?