New Confucius Institute branch in Warsaw / Nowy Instytut Konfucjusza w Warszawie

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
October 3, 2019

English version PDF: New Confucius Institute branch in Warsaw
Wersja polska PDF: Nowy Instytut Konfucjusza w Warszawie

New Confucius Institute branch in Warsaw

What happened? On September 23 Warsaw Institute of Technology announced the establishment of the Confucius Institute in cooperation with Jiaotong University. The operations of the new branch will cover not only providing Chinese language courses, organizing workshops and other cultural or social events but will also include business consulting services and workshops in the Chinese economy, law, and business environment.

Who is involved? Warsaw Institute of Technology is the oldest and the best technological university in Poland, also one of the best Polish higher educations institutions with around 30 thousand students. Confucius Institute (CI) is presented in the official materials as a non-profit organization devoted to promoting Chinese language and culture. Actually, it is sponsored, supervised and managed by Office of the Chinese Language Council International (Hanban) located within the structures of the ministry of education. CI has currently over 500 institutions around the world with 184 in Europe only. There are 6 branches and one subbranch of CI in Poland.

Big Picture The activities of the CI raise growing anxiety among scholars, think tank analysts, politicians and public opinion in many democratic countries. CIs operate as a unit enmeshed in the structure of the host university. In the United States the government initiated action to limit Chinese influence at the universities and in Australia they come under scrutiny. Multiple universities or local governments in the US, Canada, Australia, Sweden, Germany, France, Denmark and other countries have terminated their cooperation with CI and/or closed their branches. While in many countries CI is in retreat or under growing pressure in Poland their branches thrive.

Why it matters for Poland?

Polish experts on China warn, that CI seeks other goals than promoting Chinese language and culture, e.g. PISM analyst: “CI branches are tools of Chinese soft power, whereby China’s authorities seek to influence public debate in the host country, exploiting the credibility and authority of universities”. Polish Internal Security Agency warns that CI can be exploited by the Chinese intelligence and participants of the exchanges arranged by CI can be targeted as prospect collaborators. The increased presence of the CI or other Chinese state and CPC sponsored or supported organizations in Poland and growing number of their activities greatly facilitate the Chinese official and often misleading narrative on China’s state foreign policy and domestic situation to gain prominence in the public discourse. This process is paired with the relatively weak support granted by Polish state to public institutions and private organizations presenting more critical views on a wide range of topics e.g. China’s human rights abuses or authoritarian Leninist one-party political system.

Researchers and academics are among the most vulnerable. They often depend on the Chinese institutions’ financial and organizational support to conduct researches in China or on China related-topics. Being offered financial support from the Chinese side they often choose to be silent on issues considered as sensitive by CPC officials. Some choose to openly support Beijing’s position. CI benefits from Chinese subsidies and this creates unfair competition for local Polish language schools. The growing interest of CI in providing services for business including matchmaking with Chinese peers can increase Chinese influence across Polish business circles. To create the environment for more balanced discourse on China and to deprive CI the special status, that is not granted to other similar institutions such as Goethe Institute or British Council, CI shall be separated from the universities, local branches activities should be limited to teaching language but only under the condition, that the fair competition is guaranteed.


Nowy Instytut Konfucjusza w Warszawie

Co się wydarzyło? 23 września Politechnika Warszawska ogłosiła, że w ramach współpracy z Jiaotong University w jej murach powstaje Instytut Konfucjusza. W ramach swojej działalności będzie on nie tylko oferował kursu języka chińskiego, organizował warsztaty i inne wydarzenia kulturalne i towarzyskie ale również będzie oferował usługi doradztwa w zakresie współpracy z Chinami i warsztaty dla przedsiębiorców z obszaru prawa, ekonomii i chińskiego środowiska biznesowego.

Zaangażowane organizacje. Politechnika Warszawska to najstarsza i najlepsza uczelnia techniczna w Polsce jedna z najlepszych polskich uczelni w ogóle z liczbą studentów sięgającą ok. 30 tys. Instytut Konfucjusza (IK) przedstawiany jest w oficjalnych materiałach jako organizacja non-profit, której celem jest mauczanie i popularyzacja chińskiego języka i kultury. IK jest organizacją sposnorowaną, nadzorowaną i zarządzaną przez Biuro Międzynarodowej Rady Języka Chińskiego (w tłum. IK to Chińskie Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego), które działa w ramach struktur chińskiego ministerstwa edukacji. Obecnie CI dysponuje ponad 500 placówkami na świecie, z których 184znajduje się w Europie. W Polsce jest 6 oddziałów IK i jeden oddział zamiejscowy.

Kontekst. Działalność IK budzi rosnące zaniepokojenie wśród naukowców, analityków think tanków, polityków i opinii publicznej w wielu państwach demokratycznych. W Stanach Zjednoczonych władze podjęły działania mające na celu ograniczenie chińskich wpływów na uniwersytetach a w Australii działalność IK jest pod uważniejszą obserwacją. Wiele uczelni wyższych lub rządów lokalnych w USA, Kanadzie, Australii, Szwecji, Niemczech, Francji i Danii zakończyło współpracę z IK i/lub zamknęło ich placówki. Podczas gdy w wielu państwach IK są zamykane lub znajdują się pod rosnącą presją w Polsce rozkwitają.

Znaczenie dla Polski.

Polscy eksperci od Chin ostrzegają, że IK ma również inne cele poza promowaniem chińskiego języka i kultury, np. analityk PISM: „Instytuty Konfucjusza są narzędziami chińskiej soft power, za pomocą których władze ChRL starają się wpływać na debatę publiczną w danym państwie, wykorzystując m.in. wiarygodność i autorytet miejscowych uczelni wyższych.” Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzega, że IK może być wykorzystywane przez chińskie służby wywiadowcze a uczestnicy programów wymiany organizowanych przez IK mogą być obiektem zainteresowani jako potencjalni współpracownicy. Rosnąca obecność w Polsce IK i innych organizacji sponsorowanych lub wspieranych przez państwo chińskie i KPCh znacząco ułatwia zyskiwanie na znaczeniu w publicznej debacie przez chińską oficjalną a często mylącą narrację dotyczącą chińskiej polityki zagranicznej czy sytuacji wewnętrznej. Ten proces w połączeniu ze stosunkowo słabym wsparciem ze strony polskich władz dla instytucji publicznych i prywatnych, które prezentują bardziej krytyczne poglądy na temat łamania praw człowieka w Chinach lub autorytarnego systemu politycznego opartego na monopartyjnym modelu leninowskim.

Badacze i pracownicy naukowi są jedną z grup najbardziej podatnych na naciski. Prowadzenie badań w Chinach lub w obszarach związanych z Chinami jest często wspierane finansowo i organizacyjnie przez chińskie instytucje. Przyjmując chińskie wsparcie analitycy i naukowcy często decydują się na zachowanie milczenia w tematach uważanych za wrażliwe przez chińskie władze partyjne. Niektórzy wręcz otwarcie popierają stanowisko Pekinu. IK korzysta również z chińskich dotacji i to prowadzi do nieuczciwej konkurencji w stosunku do lokalnych polskich szkół językowych. Rosnące zainteresowanie IK świadczeniem usług doradztwa biznesowego włącznie z pośrednictwem może zwiększyć chińskie wpływy w polskich kręgach biznesowych. Dla stworzenia bardziej zrównoważonego środowiska dla dyskursu publicznego na temat Chin i pozbawienia IK uprzywilejowanej pozycji jaką się cieszy w porównaniu do podobnych instytucji (Instytut Goethego, British Council) należy ograniczyć funkcjonowanie instytutów tylko do prowadzenia kursów językowych oraz oddzielić IK od uczelni, żeby funkcjonowały jako oddzielne instytucje.