Polish SEZs and Japanese business,part 2 / Polskie SSE i japońskie przedsiębiorstwa – część 2

Piotr A. Głogowski
September 30, 2019

English version PDF: EUJEPA, Polish SEZs and Japanese business,part 2
Wersja polska PDF: Polskie SSE i japońskie przedsiębiorstwa – część 2

EUJEPA, Polish SEZs and Japanese business,part 2

What happened? Recently I briefly described the possible leverage offered by the EUJEPA to the Polish government and Special Economic Zones (SEZs). In this analysis, I will present a broader spectrum of Japanese companies, that have invested in Polish SEZs – especially those who might contribute to the increase in Polish exports to Japan.

The brief description Among 14 SEZs operating in Poland, the Japanese companies are present in 12 of them with 3 major ones.Outside SEZ the Japanese investments are concentrated mainly in Warsaw. The number of Japanese enterprises in key locations is as follows: 1) Warsaw (21 Japanese companies – with entities such as Bridgestone Corporation operating on the premises of 3 different SEZs); 2) Pomeranian SEZ (14 Japanese companies); 3) Katowice SEZ (13 Japanese companies); 4) Wałbrzych SEZ INVEST-PARK (10 Japanese companies). The only Polish SEZs without any Japanese activities are Suwałki and Euro-Park Mielec. The open question is how all 14 SEZs will compete in the long run and keep their competitive advantage for the Japanese investors over other locations when the whole country becomes one big SEZ.

Manufacturing is the most common activity model of the Japanese located in SEZs (more than 60% of investments), with the Japan Tabacco International Holding B.V as a major player. It has to be mentioned, that rolled Tabacco accounts for 24% of all Polish Export to Japan. The activities of the remaining Japanese companies are focused on wholesale and retail sales (almost 20%), followed by construction and transport/storage (more than 10%). Only four companies are focused on services: 1) Maruboshi Co. Ltd. (translation and interpretation activities); 2) ORIX Corporation (financial and insurance activities); 3) Tomoho Umeda (advertising); 4) Recruit Europe Ltd. (administrative and support service activities). Among those few service providers three are located in Warsaw, and Recruit Europe Ltd. in Wroclaw.

Why it matters for Poland?

The detailed knowledge of Japanese companies’ operations could be crucial to encourage other businesses from a similar industry to invest in Poland, especially in the case of the no-deal Brexit. The opportunities I described in the previous article could be more visible knowing, that more than 10 Japanese companies are located in Polish SEZs manufacture parts and accessories for motor vehicles – not to mention those strongly focused on general-purpose machinery. This situation creates an opportunity, that could be exploited could by the board members of SEZs, and by the “SEZ Poland”, that will provide tax exemptions throughout the country for companies implementing new investments in both public and private areas (excludes mineral deposits).


Polskie SSE i japońskie przedsiębiorstwa – część 2

Co się wydarzyło? W poprzednim artykule przedstawiłem krótką analizę w jaki sposób EUJEPA mogłaby stać się skuteczną pomocą tak dla polskiego rządu jak i dla zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE). Natomiast w niniejszym opracowaniu omówię szersze spektrum japońskich przedsiębiorstw inwestujących na terenie polskich SSE – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą pośredniczyć, bądź odpowiadać za część polskiego eksportu do Japonii.

Krótkie wprowadzenie W Polsce funkcjonuje 14 SSE i w 12 z nich są obecne japońskie przedsiębiorstwa, natomiast 3 spośród nich oraz Miasto Stołeczne Warszawa stanowią główną bazę lokalizacyjną: 1) Warszawa (zlokalizowanych 21 japońskich przedsiębiorstw – należy pamiętać, że podmioty takie jak Bridgestone Corporation są zlokalizowane na terenie 3 różnych SSE); 2) Pomorska SSE (zlokalizowanych 14 japońskich przedsiębiorstw); 3) Katowicka SSE (13 japońskich przedsiębiorstw); 4) Wałbrzyska SSE INVEST-PARK (10 japońskich przedsiębiorstw). Jedynymi polskimi SSE, na terenie których brak jest japońskiej aktywności to Suwalska SSE oraz SSE Euro-Park Mielec. Można w tym miejscu zadać również pytanie o to jak w dłuższej perspektywie wszystkie 14 SSE będzie funkcjonowało w kontekście Polski jako jednej dużej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najbardziej powszechną aktywnością japońskich przedsiębiorstw jest ta związana z szeroko pojętą produkcją (ponad 60%) – wśród nich Japan Tabacco International Holding B.V. Należy wspomnieć, że to właśnie papierosy odpowiadają za 24% całości polskiego eksportu do Japonii. Pozostałe aktywności są odpowiednio związane ze sprzedażą hurtową i handlem detalicznym (niecałe 20%), oraz budownictwem, transportem i magazynowaniem (nieco ponad 10%). Jedynie 4 japońskie przedsiębiorstwa skupiają się na sektorze usług: 1) Maruboshi Co. Ltd. (tłumaczenia); 2) ORIX Corporation (sektor finansów i ubezpieczeń); 3) Tomoho Umeda (reklama); 4) Recruit Europe Ltd. (działalność administracyjna i usługi wspomagające). Wśród tych wyjątków trzy są zlokalizowane w Warszawie, poza Recruit Europe Ltd. które ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

Znaczenie dla Polski.

Szczegółowa wiedza w temacie japońskich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski może być kluczowa, aby skutecznie zachęcić inne firmy z podobnej branży do inwestycji, zwłaszcza w kontekście możliwego wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy z UE. Natomiast możliwości opisane w poprzednim artykule 2019 r. mogą nabrać jeszcze większego znaczenia mając na uwadze, że ponad 10 japońskich przedsiębiorstw operujących na terytorium poszczególnych SSE zajmuje się produkcją części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – nie wspominając o tych skupionych na produkcji maszyn. Wiedza ta powinna być skuteczniej wykorzystana przez osoby odpowiedzialne za strategię poszczególnych SSE oraz Polski, na terytorium której – wraz z momentem transformacji w Specjalną Strefą Ekonomiczną – będą obowiązywały zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje tak na gruntach publicznych jak i prywatnych (z wyłączeniem złóż kopalin).