The EU – Japan BRI alternative / Europejsko-japońska alternatywa dla BRI

Piotr A. Głogowski
October 16, 2019

English version PDF: High hopes for the new Polish ambassador to Japan
Wersja polska PDF: Europejsko-japońska alternatywa dla BRI

The EU – Japan BRI alternative

What happened? TOn September 27 Japan and the EU inked an infrastructure cooperation pact, which is the second meaningful agreement within the last year. On July 17 2018 UE has signed the biggest trade deal (in terms of a market size) with Japan (EUJEPA). Various commentators has recognized the increased bilateral activity as a challenge for the Chinese Belt and Road Initiative (BRI).

The brief description. The EU pledged the amount of 60bln EUR to support further investments. Even though the latestpact between EU and Japan is at the beginning of development and no ongoing project has been established one of the EU diplomats has highlighted, that the collaboration could “include the EU financing Japanese firms looking to use drones to map roads in need of repair in Africa, and the Japanese funding European renewable companies contemplating investments in southeast Asia.” Especially the verb contemplating should be recognized as an invitation for European companies related to the renewable energy sources (RES) to look at the southeast Asia markets. There are numerous opportunities. According to the several reports published by The ASEAN Centre for Energy future demand for RES (even basing on the most conservative predictions) will grow signifcantly (type of RES depends on a country).

Focusing mainly on solar market it must be mentioned that Asia-Pacific region has 55% global market share (2017). Forecasts provide clear picture – Asia-Pacific region is assumed to possess 60% of global solar installations until 2022 (this includes 112GW in South Asia only). If the EU-Japan infrastructure cooperation pact is effective in making it will mean that all European companies involved in RES (not only business related to the solar energy but also biomass, hydropower, wind, or heat) will gain an additional opportunity to reach a new ground in Asia with the Japanese support.

Why it matters for Poland?

Even though in recent years the political atmosphere in Poland has become less friendly for RES installations, there are a lot of companies (more than 250) that manufacture complete products or components for windmills, devices for hydropower installations, biomass installations, solar collectors, PV modules, heat pumps and (mainly) devices for biogas plants. Not to mention the whole production chain including domestic suppliers of materials, semi-finished products and components for RES manufacturers.

It also must be noticed, that EU-Japan infrastructure cooperation pact is the second agreement and it could be treated as an additional opportunity within the framework created by the previously mentioned EUJEPA. The question is if Polish domestic manufacturers will look at the newest opportunities and if Polish government would like to support their efforts.


Europejsko-japońska alternatywa dla BRI

Co się wydarzyło? 27 września Unia Europejska podpisała z Japonią pakt o kooperacji infrastrukturalnej, który jest drugim dużym porozumieniem podpisanym w przeciągu jednego roku – 17 lipca 2018 roku UE podpisała najbardziej znaczący pakt handlowy (w kontekście wielkości rynku) z Japonią (EUJEPA). Wielu komentatorów zwraca uwagę, że wzmożona aktywność bilateralna jest związana z tworzeniem alternatyw dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.

Krótkie wprowadzenie Unia Europejska w ramach umowy zobowiązała się zabezpieczyć 60mld EUR na poczet przyszłych inwestycji. Należy pamiętać, że najnowsza umowa nie posiada jeszcze uszczegółowionych form współpracy jak również w jej ramach żaden projekt nie został ogłoszony, jednakże jak podkreślił jeden z europejskich dyplomatów współpraca może oscylować wokół „wsparcia Unii Europejskiej dla japońskich firm używających dronów do monitorowania dróg w Afryce oraz japońskiego finansowania dla europejskich przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej (OZE) planujących ekspansję w Azji Południowowschodniej.” Istotnym jest przeznaczenie finansowania dla dopiero planujących wejście na rynki azjatyckie związane z OZE, a możliwości w tej kwestii są znaczące. Jak można wyczytać z raportów opracowanych przez ASEAN Centre for Energy zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych (biorąc pod uwagę nawet wariant umiarkowany) będzie wzrastało – z zaznaczeniem, że rodzaj OZE jest ściśle związany z charakterystyką danego kraju.

Operując na przykładzie jednego sektora energii solarnej należy zaznaczyć, że Azja i Pacyfik odpowiada za 55% globalnego rynku. Natomiast predykcje są optymistyczne dla jego rozwoju – region Azji i Pacyfiku do 2022 roku ma odpowiadać za 60% światowych instalacji solarnych ze szczególnym uwzględnieniem Azji Południowej (112GW). Jeżeli najnowsza umowa pomiędzy UE a Japonią będzie efektywna, wtedy europejskie przedsiębiorstwa z branży OZE będą miały możliwość wejścia na nowe rynki przy wsparciu strony japońskiej.

Znaczenie dla Polski

Pomimo, że w ostatnich latach można zauważyć znaczące obniżenie zainteresowania OZE przez polskie elity polityczne, to w Polsce jest obecnych wielu wytwórców (ponad 250) poszczególnych części bądź całych instalacji OZE z zakresu energii wiatrowej, urządzeń dla instalacji hydroelektrycznych, biomasy, kolektorów słonecznych, paneli PV, pomp ciepła oraz (w szczególności) biogazowni. Należy również wspomnieć, że beneficjentami mogą być nie tylko wytwórcy, ale i dostawcy materiałów, półproduktów oraz komponentów – łańcuch dostaw.

Należy pamiętać, że pakt dotyczący kooperacji infrastrukturalnej pomiędzy Unią Europejską a Japonią jest drugą znaczącą umową i może być wykorzystany jako dodatkowa możliwość w odniesieniu do wcześniej wspomnianej EUJEPA. Natomiast pytanie, które należy postawić dotyczy tego, czy polscy wytwórcy urządzeń OZE będą zainteresowani nowymi możliwościami oraz czy polski rząd udzieli im efektywnego wsparcia.