EU-Singapore trade agreement and its impact on Poland / Umowa handlowa UE-Singapur i jej wpływ na Polskę

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
November 14, 2019

English version PDF: EU-Singapore trade agreement and its impact on Poland
Wersja polska PDF: Umowa handlowa UE-Singapur i jej wpływ na Polskę

EU-Singapore trade agreement and its impact on Poland

What happened? On November 14 Council of the European Union released a decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore that will come into force on November 21. The EU and Singapore have also concluded an investment protection agreement, which can enter into force after it has been ratified by all EU Member States according to their own national procedures.

Why it matters? Singapore is EU top trade partner in ASEAN with trade value in goods and services over 100 bln EUR and interesting market with wealthy middle class. EU already applies relatively low custom duties for imports from Singapore and in terms of import value agreement will have limited impact but the regulations concerning easing the access to market can facilitate EU export and bidirectional trade in services. Singapore is vibrant regional trade and investment hub that can serve as the gateway to ASEAN countries and other regional markets. In some groups of products listed in appendix D to the trade agreement the effective imports from ASEAN can increase as the materials and components imported and processed in Singapore from other countries can be classified as originated in Singapore.

Context Singapore deal comes as the first major one with ASEAN countries preceding FTA with Vietnam and can encourage other countries such as Thailand and Indonesia to speed up the negotiations. Implementation of the new trade and investment agreements with ASEAN countries can be a good alternative for EU companies to trade or investing in China and can increase strategically important diversification and decrease EU dependence on China in the Asia Pacific region. It is also the first completed set of trade negotiations where trade and investment matters have been split into two separate deals to facilitate the ratification process. Trade agreements belong to exclusive EU authorities prerogatives while investments partially (e.g. dispute resolution with investors and portfolio investments) need consent and ratification by all EU members and the process of approval delays negotiations and adoption process.

Why it matters for Poland?

According to PAIH agreement provides more opportunities for Polish enterprises and should help in balancing the trade exchange between countries. Polish export to Singapore according to Statistics Poland plummeted in recent years with 242 mln usd in 2017 and 278 mln usd in 2018, which is roughly a third of the amount recorded in the years 2014 and 2015 and less than half of export value in 2016. However, the sharp decrease was related to the export structure where fluctuations in dominant vessel exports (mainly refurbishment and modernization) in previous years were main culprit. Currently PAIH office in Singapore receives tens of inquiries monthly from the companies interested in export to Singapore. In 2015 over 900 Polish companies exported goods or services to Singapore with 77% being small and medium enterprises. In 2018 the main groups of products exported to Singapore included machinery and vehicle parts. The agreement can boost Polish export in other groups of products and export of services. The agreement can facilitate better access for Polish meat as Singapore accepts localization rule and can accept EU inspection of meat processing facilities instead of conducting its own as other e.g. Chinese authorities do. Singapore is a regional trade hub and can serve a showcase for Polish exporters e.g. of food and agricultural products wishing to enter other ASEAN markets such as Malaysia and Indonesia.


Umowa handlowa UE-Singapur i jej wpływ na Polskę

Co się wydarzyło? 14 listopada Rada Unii Europejskiej ogłosiła decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Singapurem, która wejdzie w życie 21 listopada. UE i Singapur również uzgodniłuy umowę o ochronie inwestycji, która wejdzie w życie dopiero po tym jak zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE zgodnie z procedurami określonymi w prawie krajowym.

Jakie to ma znaczenie?. Singapur jest najważniejszym partnerem UE w ASEAN przy wartości handlu towarami i usługami ponad 100 mld EUR i interesującym rynkiem z rozwiniętą zamożną klasą średnią. UE obecnie stosuje stosunkowo niskie stawki celne na produkty importowane z Singapuru. Pod względem wielkości importu towarów wpływ nowej umowy będzie raczej ograniczony ale zapisy dotyczące łatwiejszego dostępu do rynków mogą ułatwić europejski eksport oraz handel usługami. Singapur jest istotnym regionalnym centrum handlowym i inwestycyjnym, który może służyć jako wrota do państw ASEAN i innych regionalnych rynków. W niektórych grupach produktów umieszczonych w załączniku D do umowy handlowej może wzrosnąć faktyczny import produktów z państw ASEAN ponieważ niektóre surowce i komponenty z tych państw mogą być traktowane jak pochodzące z Singapuru.

Kontekst. Umowa z Singapurem jest pierwszą tego typu z państwami ASEN i poprzedza podobną umowę z Wietnamem, która jeszcze jest w trakcie procesu legislacyjnego. Umowa może zachęcić inne państwa ASEAN takie jak Tajlandia i Indonezja do przyspieszenia negocjacji z UE. Wejście w życie nowych umów o handlu z inwestycjach z państwami ASEAN może stworzyć stworzyć dobrą alternatywę w stosunku do Chin dla unijnych firm. W efekcie może zwiększyć istotną strategicznie dywersyfikację oraz zmniejszyć zależność UE od Chin w regionie Azji i Pacyfiku. Umowa z Singapurem jest również pierwszym zakończonym zespołem negocjacji handlowych w wyniku którego kwestie handlowe i inwestycje zostały ujęte w oddzielnych porozumieniach, żeby ułatwić i przyspieszyć proces legislacyjny. Negocjacje i podpisanie umów handlowych należy do wyłącznej kompetencji władz unijnych podczas gdy kwestie inwestycji (np. ze względu na zapisy dotyczące rozwiązywania sporów i inwestycji portfelowych) wymagają zgody wszystkich członków UE i ratyfikacji przeprowadzonej zgodnie z przepisami krajowymi każdego z państw członkowskich.

Znaczenie dla Polski.

Według PAIH umowa otworzy nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw i pomoże zbilansować wymianę handlową między obydwoma państwami. Polski eksport do Singapuru według danych GUS spadł w ostatnich latach do 242 mln usd w 2017 i 278 mln usd w 2018 co stanowi zaledwie 1/3 wartości notowanych w latach 2014 i 2015 i stanowi mniej niż połowę wartości polskiego eksportu w 2016. Gwałtowny spadek eksportu jest związany ze strukturą eksportu w latach wcześniejszych a głównym winowajcą jest eksport jednostek pływających, ze względu na spadek zamówień związanych z modernizacją i remontami. Obecnie biuro PAIH w Singapurze otrzymuje dziesiątki zapytań miesięcznie od polskich firm zainteresowanych eksportem do Singapuru. W 2015 r. ponad 900 polskich firm eksportowało towary lub usługi do Singapuru a 77% z nich stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W 2018 r. głównymi produktami eksportowymi były maszyny i części samochodowe. Zawarcie umowy może przyspieszyć eksport innych grup polskich towarów i usług. Postanowienia umowy mogą również ułatwić eksport polskiego mięsa, gdyż władze singapurskie w odróżnieniu np. od chińskich mogą zaakceptować inspekcje zakładów mięsnych przeprowadzane przez władze unijne zamiast przeprowadzania własnych. Singapur jest regionalnym centrum handlowym, które może służyć jako miejsce promocji polskich produktów np. spożywczych czy płodów rolnych dla tych eksporterów, którzy chcą wejść na inne rynki ASEAN jak Malezja czy Indonezja.