BYD’s new success in Europe / Nowy sukces BYD w Europie

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
December 13, 2019

English version PDF: BYD’s new success in Europe
Wersja polska PDF: Nowy sukces BYD w Europie

BYD’s new success in Europe

What happened? On December 9 the Chinese company BYD announced that three days earlier it has reached a deal with the Keolis Nederland BV, a dutch subsidiary of global public transport provider on the delivery of 259 electric buses. Buses will start entering service at the end of 2020 and will be operating on routes in IJssel-Vecht region including municipalities of Zwolle, Apeldoorn, and Lelystad. Keolis ordered three versions of BYD eBus: 8.7-meter midi bus, 12-meter, and new 13-meter.

Who is who?Keolis is the Franco-Québécois private operator of public transport headquartered in Paris, that runs public transport networks for more than 300 public transport authorities in 16 countries including China. Keolis is effectively co-owned by the SNCF (French National Railways Corporation) – majority shareholder and the Caisse de dépôt et placement du Québec (key minority shareholder). BYD is the leading Chinese manufacturer of electric cars and components for EV vehicles. In the electric buses segment BYD lags behind domestic competitors (e.g. Yutong, Foton) in the Chinese market but is very successful in the global market claiming 50 000 buses delivered overseas. BYD established two manufacturing facilities in Hungary and France. French facility in Beauvais seems to operate more as a small scale assembling plant with limited manufacturing capabilities. Some elements are manufactured in Hungarian factory but it still mainly serves as assembly line.

Context The Chinese government subsidies subsidies were an important factor in the growth of the Chinese electric car companies and boosted the demand for electric cars and buses. However as the subsidies have been recently cut the growth of demand for EV cars in China can lose momentum. BYD is among the companies hit by the new policy. While the government orders support the high demand for electric buses the expected slump in growth for passenger cars forces Chinese companies to more active global expansion. The growing demand for emission-free public transport in Europe is an opportunity for Chinese electric buses manufacturers. Only in the Q1-3 2019, the number of registered electric buses exceeded 1000 in Western Europe and Poland only.

Why it matters for Poland?

BYD is the direct competitor for the Polish electric bus manufacturer Solaris. While Solaris claims to be the largest supplier of electric bus in 2019 in Europe in terms of orders received, the Dutch VDL and BYD were leaders in Q1-3 in terms of buses registered for operations. In 2019 both Solaris and BYD companies scored a number of contracts in Europe For example: in June Solaris received an order for 90 buses for Berlin In July Solaris finally won the contract for 250 buses delivery for Milano, in August 30 buses for Venice and in September 21 buses for Oslo. In September 2019 BYD won the contract for over 20 buses in Germany, In 2019 Nobina the largest Nordic bus operator increased the order for BYD buses to 138. They will operate in Sweden, Norway and Denmark. BYD also delivers buses for Italian city Messina.

BYD tried to compete with Solaris in Poland. In 2016 BYD competed with Solaris in the bid for 20 electric busues in Cracow. After Solaris had won the contract BYD protested claiming that bid conditions were unfair. The tender conditions were changed to accommodate some of the BYD claims but the Chinese company did not participate in the new tender. Both comanies competed again in November 2018 for the much bigger contract for 130 electric buses for Warsaw. In November 2018 Iberia, SEAT car manufacturer and the BYD representative in Poland claimed that conditions of the tender were rigged in favor of Solaris. Claims were rejected by the appeal body and in February 2019 Solaris won the revised tender. In July 2019 the MZA in Warsaw signed the 400 mln pln (about 106 mln usd) contract with Solaris. Buses to be delivered in 2020. Earlier in 2014 BYD also finally lost the battle for the delivery of 10 buses for Warsaw.

The expansion of BYD in Europe can have an impact on Solaris sales and expansion. It should also be noted, that other Chinese bus companies such as Yutong have already entered the European market. BYD’s success can also pave the way to more orders for other Chinese manufacturers. Solaris is currently owned by Spanish CAF after it was sold in May 2018 by its Polish founder Solange Olszewska.

Nowy sukces BYD w Europie

Co się wydarzyło? 9 grudnia chińska firma BYD ogłosiła, że trzy dni wcześniej zawarła umowę o dostawę 250 autobusów elektrycznych z Keolis Nederland BV, holenderską spółką córką globalnego dostawcy usług transportu publicznego. Autobus mają wejść na linie w końcu 2020 r. I będą obsługiwały region Ijssel-Vecht z takimi miastami jak Zwolle, Apeldoorn, and Lelystad. Koelis zamówił trzy wersje autobusów BYD 8,7-metrowy, 12-metrowy i 13 metrowy.

Kto jest kim? Keolis to operator transportu publicznego z siedzibą w Paryżu, który zarządza sieciami transportu publicznego dla ponad 300 władz jednostek administracyjnych różnego szczebla w 16 krajach, również w Chinach. Keolis jest spółką w praktyce należącą do dwóch podmiotów: SNCF (francuski narodowy przewoźnik kolejowy) – partner większościowy oraz do Caisse de dépôt et placement du Québec – partner mniejszościowy. BYD jest wiodącym chińskim producentem pojazdów elektrycznych oraz podzespołów do takich pojazdów. W segmencie autobusów elektrycznych ustępuje jednak innym chińskim rodzimym konkurentom takim jak np. Yutong i Foton. Firma odnosi natomiast sukcesy na rynkach międzynarodowych, na których do października br. miała sprzedać ponad 50 tys. autobusów elektrycznych. BYD założyła dwa zakłady produkcyjne w Europie: na Węgrzech i we Francji. Francuskie zakłady w Beauvais wydają się być działającą wciąz na niewielką skalę montownią z ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi. Na Węgrzech są produkowane niektóre elementy ale zakłady wciąż jednak w przeważającym stopniu mają charakter montowni.

Kontekst. Subsydia jakie rząd w Pekinie przeznaczył na rozwój branży samochodów elektrycznych miały istotne znaczenie dla wzrostu wielu chińskich firm i dla wzrostu popytu na elektryczne samochody pasażerskie i autobusy. W ostatnich latach subsydia zostały jednak znacząco zmniejszone, co wpłynęło na zmniejszenie tempa wzrostu zapotrzebowania na pojazdy elektryczne w Chinach. BYD jest jedną z firm dotknietych skutkami obcięcia dotacji. Podczas gdy rządowe wydatki na transport publiczny wciąż wspierają rozwój produkcji i sprzedaż autobusów elektrycznych, to spadek popytu na elektryczne samochody pasażerskie zmusza chińskie firmy do ekspansji zagranicznej. Rosnący popyt na zeroemisyjny transport publiczny w Europie jest szansą dla chińskich producentów autobusów elektrycznych. W samych tylko trzech kwartałach 2019 r. w Europie Zachodniej i Polsce zarejestrowano ponad 1000 autobusów elektrycznych.

Znaczenie dla Polski.

BYD jest bezpośrednim konkurentem Solarisa, polskiego producenta autobusów elektrycznych. Solaris podaje, że jest największym producentem autobusów elektrycznych w Europie w 2019 r. pod względem pozyskanych zamówień. W rankingu, w którym kryterium jest liczba zarejestrowanych w pierwszych trzech kwartałach 2019 autobusów ustępuje jednak zarówno BYD jak i holenderskiemu VDL. W 2019 r. zarówno Solaris jak i BYD uzyskały kilka istotnych kontraktów w Europie. Solaris między innymi w czerwcu dostał zamówienie na 90 autobusów do Berlina, w lipcu ostatecznie uzyskał zamówienie na 250 autobusów dla Mediolanu, w sierpniu na dostawę 30 sztuk dla Wenecji a we wrześniu 21 dla Oslo. We wrześniu BYD pozyskała zamówienie na 20 autobusów do Niemiec. W 2019 r. Nobina największy nordycki operator autobusów zwiększył zamówienie dla BYD do 138 sztuk. Pojazdy będą obsługiwały trasy w Szwecji, Norwegii i Danii. BYD również dostarczy autobusy dla włoskiej Messyny.

BYD próbowało również konkurować z Solarisem w Polsce. W 2016 r. BYD wzięło udział w przetargu o dostawę 20 autobusów elektrycznych dla Krakowa. Chińska firma odwoływała się od decyzji wskazującej na Solarisa jako zwycięzcę uzasadniając to nieuczciwymi warunkami przetargu. Kiedy jednak warunki przetargu zostały częściowo zmienione uwzględniając zastrzeżenia, chińska firma nie wzięła udziału w kolejnej rundzie. Obie firmy ponownie stanęły w szranki w listopadzie 2018 r. w o wiele większym niż poprzednie przetargu na dostawę 130 autobusów dla Warszawy. Już w listopadzie Iberia, producent samochodów marki SEAT i jednocześnie przedstawiciel BYD w Polsce podnosił, że warunki przetargu zostały skonstruowane tak by faworyzować Solarisa. Odwołanie zostało odrzucone przez KIO i w lutym br. Solaris uznany został za zwycięzcę przetargu. W lipcu MZA w Warszawie podpisały wartą 400 mln pln umowę z Solarisem. Autobusy mają być dostarczone w 2020. Wcześniej w 2014 BYD również przegrała konkurencję z Solarisem w Warszawie o dostawę 10 autobusów elektrycznych.

Ekspansja BYD w Europie może mieć wpływ na sprzedaż autobusów przez Solarisa i jego rozwój na rynku międzynarodowym. Sukcesy BYD mogą również ułatwić pozyskiwanie zamówień w Europie przez inne firmy chińskie jak Yutong, które już są obecne na tym rynku. Solaris jest obecnie własnością hiszpańskiego CAF, po tym jak został sprzedany w maju 2018r. przez założycielkę firmy Solange Olszewską.