Poland and The Japan Institute for Overseas Investment / Polska i Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych

Piotr A. Głogowski
December 19, 2019

English version PDF: Poland and The Japan Institute for Overseas Investment
Wersja polska PDF: Polska i Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych

Poland and The Japan Institute for Overseas Investment

What happened? On December 13 The Embassy of the Republic of Poland in Tokyo and The Japan Institute for Overseas Investment (JOI) signed a business cooperation agreement extending the agreement from 2008 when The Embassy of the Republic of Poland in Tokyo became a special member of JOI. The agreement has been inked in a very favorable moment for polish entrepreneurs and economy with EUJEPA and Infrastructure cooperation pact entering into force.

The brief description. JOI was established in 1991 and is responsible for collecting and analyzing data from states and international institutions as well as organizations located both in Japan and outside the country. JOI works closely with Japan Bank for International Cooperation (JBIC), who gathers more than 200 most valuable Japanese financial, construction, manufacturing, trading and energy companies. JOI includes major Japanese investors in Poland like Toyota Motors or Hitachi.

It must be mentioned that JOI not only contributes to the expansion of international economic cooperation, but also spreads information useful for foreign direct investment (FDI) as well as Japanese companies. Nonetheless a change is visible. 2017 was a final year for JOI Bulletin – once crucial and most useful analytical report published in English and focused on overseas business operations by Japanese manufacturing companies. Although historical editions are available, currently JOI analysis are published mostly in 海外ー灯油氏 (Foreign Investment and Finance – published only in Japanese). This bimonthly magazine could be most important for potential Japanese FDI in Poland, because provides reports on FDI trends, investment climate and promising business opportunities in various countries – from 13 December 2019 includes Poland, what could be beneficial.

It must be remembered that JOI also organizes various seminars, conducts researches and works closely with Japanese companies.

Why it matters for Poland?

It must be mentioned that the newest agreement between The Embassy of the Republic of Poland in Tokyo and JOI could be recognized as an insignificant step – after 6 days from inking the only official information could be found in a single tweet on the Embassy account. Of course, it’s not the most crucial nor the most valuable achievement in bilateral relations in recent months, but it brings a major change in presenting and communicating the latest information on Polish economy and investment possibilities. In the future they will be distributed to the JOI members by JOI.

Even though in 2017 the JOI activities shifted mostly to Japanese partners and because of that it could be less efficient for Polish companies, the various sectors of Polish economy still could benefit due to Japanese FDI.


Polska i Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych

Co się wydarzyło? 13 grudnia pomiędzy Polską Ambasadą w Tokio a Japońskim Instytutem Inwestycji Zagranicznych (JOI) została podpisana umowa o współpracy biznesowej, która rozszerza obecny status Polski będącej od 2008 roku członkiem JOI. Natomiast sama umowa została podpisana w potencjalnie bardzo korzystnym momencie na polskich przedsiębiorców i gospodarki – mając na uwadze EUJEPA oraz Pakt o Kooperacji Infrastrukturalnej.

Krótkie wprowadzenie JOI została założona w 1991 roku i jest odpowiedzialna m.in. za gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z państw, instytucji międzynarodowych oraz organizacji tak krajowych jak i zagranicznych. JOI współpracuje z Japońskim Bankiem Współpracy Międzynarodowej (JBIC). Członkami JOI jest ponad 200 japońskich podmiotów gospodarczych z branży finansowej, budowlanej, wytwórstwa, handlu oraz sektora energetycznego – w tym jedni z najbardziej znaczących Japońskich inwestorów w Polsce jak Toyota Motors czy Hitachi.

Należy wspomnieć, że JOI odpowiada nie tylko za wzmacnianie międzynarodowej wymiany gospodarczej, ale również udostępnia wartościowe informacje dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) i japońskich przedsiębiorstwach. Jednakże od 2017 roku można zauważyć pewne zmiany, pośród których najbardziej znaczącą było zrezygnowanie z publikowania JOI Bulletin – anglojęzycznego rocznika dostarczającego przekrój informacji z zakresu zagranicznej działalności japońskich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Pomimo, że archiwalne roczniki są nadal dostępne obecnie analizy przygotowywane przez JOI są publikowane w ukazującym się co 2 miesiące japońskojęzycznym raporcie 海外ー灯油氏 (Inwestycje Zagraniczne i Finanse). Dostarcza on analiz z zakresu ZIB, klimatu i możliwości inwestycyjnych w różnych państwach – do których od 13 grudnia 2019 roku zalicza się również Polska, co może skutkować lepszym rozpoznaniem rodzimego rynku dla japońskich przedsiębiorstw.

Należy również zaznaczyć, że do aktywności JOI można zaliczyć organizacje seminariów, przeprowadzanie badań i współpracę z japońskimi przedsiębiorstwami.

Znaczenie dla Polski

Można odnieść wrażenie, że najnowsza umowa pomiędzy Polską Ambasadą w Tokio a JOI nie należy do znaczących w kategoriach wartości – po sześciu dniach od jej podpisania jedyną oficjalną informacją jest pojedynczy tweet w języku japońskim na stronie Polskiej Ambasady. Oczywiście nie jest ona najbardziej istotnym osiągnięciem w relacjach bilateralnych ostatnich miesięcy, jednakże niesie ona za sobą znaczącą zmianę dotyczącą prezentowania i przekazywania najnowszych informacji o stanie polskiej gospodarki i możliwości inwestycyjnych. Od momentu wejścia w życie umowy to właśnie JOI będzie bezpośrednio odpowiadało za dystrybucję wspomnianych zagadnień pomiędzy swoimi członkami.

Pomimo, że od 2017 roku można dostrzec zmianę w podejściu JOI, która może skutkować słabszym przełożeniem na polskich przedsiębiorców, jednakże poszczególne sektory polskiej gospodarki mogą zyskać poprzez zwiększenie japońskich ZIB.