Chinese media on judicial reform in Poland / Chińskie media o reformie sądownictwa w Polsce

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
January 13, 2020

English version PDF: Chinese media on judicial reform in Poland
Wersja polska PDF: Chińskie media o reformie sądownictwa w Polsce

Chinese media on judicial reform in Poland

What happened? On December 18 the Chinese News Network published an article on the reform of the Polish judicial system undertaken by the Law and Justice (PiS government including argument made by the Supreme Court of Poland, that the reforms can lead to Poland’s exit from the EU. The article referred to “foreign media reports” without providing any details on the specific sources. It’s possible that it was based on the BBC report from December 17. Chinese media outlets including Global Times, China Daily and many others have reported the news drawing the content form the Chinese article. Some cited other foreign sources, that were also largely based on the BBC report. e.g. Sina cited Financial Times article on WeChat.

Why it matters? Chinese media coverage has presented the shortened version of the original BBC story with the following main points:

– judges who question the legality of the reforms can be dismissed on the grounds of “engagement in political activities”

– the Law and Justice justifies the reforms as a tool to tackle corruption in the judicial system

– Supreme Court opinion, that the reforms are against the EU law and can lead to Polexit.

The Chinese media coverage missed several important elements and it resulted in creating the distorted picture of the situation. Chinese media did not report on the mass protests of the Polish citizens against the government plans that were held earlier in December and were mentioned in the original BBC text. Most reports also missed the comment of theThe First President of the Supreme Court prof. Małgorzata Gersdorf comparing PiS actions to the communist government repression of judges in 1981 during martial war (with exceptions – Guancha included this information citing Euronews). There was also no backgrounder explaining to the Chinese reader how the planned and already partially implemented reforms of the judicial system actually endanger the rule of law in Poland. For the Chinese citizen living in the country, where the will of the Communist Party of China is the highest law, the idea of the judicial system’s independence from the political influence can be hard to understand. Chinese coverage has also missed the very critical analysis of the reform published by the parliament’s Bureau of Research and the public protests organized in many Polish cities.

Wider picture The limited reporting of the PiS judicial reform in the Chinese mainstream media is not surprising considering the little interest of the Chinese public opinion in Poland. Interesting is, that this distorted picture of the conflict focused almost exclusively on the dispute between the PiS government and Polish Supreme Court having EU administration on its side. The political opposition statements, public opinion’s strong critical voices and protests were not reported. The open question is if this distorted narrative is the result of the poor understanding of the situation in Poland, despite the presence of the Chinese journalists on the ground, lack of interest in deeper insight or the result of the content adjustment to please the Chinese censors. However it’s hard to blame Chinese media for the poor coverage when the Chinese expert from the government think tank presents the analysis of the dispute focused mainly on the three actors: EU, Polish Supreme Court and PiS government without including other actors and factors.

Chińskie media o reformie sądownictwa w Polsce

Co się wydarzyło? 18 grudnia Chinese News Network opublikowała artykuł na temat reformy polskiego systemu sądownictwa przeprowadzanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz opinii Sądu Najwyższego, że wprowadzenie reformy może prowadzić do wyjścia Polski z UE. Artykuł odnosił się do doniesień w zagranicznej prasie” bez odnoszenia się do konkretnych źródeł. Jest bardzo prawdopodobne, że wiadomość była oparta na artykule BBC z 17 grudnia ubr. Informacje podane przez China New Network zostały następnie opublikowane w Global Times, China Daily i innych chińskich mediach. Niektóre z nich cytowały również inne źródła zagraniczne, które jednak bazowały na informacjach BBC. Tak np. Sina oparła się na artykule Financial Times opublikowanym na WeChat.

Jakie to ma znaczenie? Przekaz na temat wydarzeń w Polsce zaprezentowany w chińskich mediach był skróconą wersją przekazu BBC i innych źródeł ograniczoną do głównych punktów:

– sędziowie, którzy kwestionują zgodność reform z prawem będą mogli być usunięci ze względu na „zaangażowanie w działalność polityczną”

– Prawo i Sprawiedliwość uzasadnia reformy koniecznością walki z korupcją w systemie sądowym

– według opinii Sądu Najwyższego reformy są niezgodne z prawem UE mogą prowadzić do wyjścia Polski z UE

Przekaz chińskich mediów pozbawiony był kilku istotnych elementów, które sprawiły że stworzony został niepełny i zniekształcony obraz wydarzeń. We wspomnianych artykułach nie pojawiły się informacje o masowych protestach obywateli przeciwko rządowej reformie, które miały miejsce wcześniej w grudniu a które były wspomniane w oryginalnym tekście BBC. Większość doniesień ( z wyjątkiem np. Guancha powołującej się na Euronews) nie uwzględniła również komentarza Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf porównującej działania PiS do prześladowań sędziów prowadzonych przez komunistyczne władze podczas stanu wojennego w 1981 r. Nie zostało opublikowane również żadne wprowadzenie, które wyjaśniałoby chińskiemu czytelnikowi dlaczego planowane i już częściowo wprowadzone przez PiS reformy zagrażają rządom prawa w Polsce. Dla obywatela Chin żyjącego w kraju, gdzie wola Komunistycznej Partii Chin jest najwyższym prawem koncepcja niezależności władzy sądowniczej od wpływów politycznych może wydawać się trudna do zrozumienia. Doniesienia w chińskich mediach nie odnotowały również krytycznej opinii o reformie zawartej w opinii Biura Analiz Sejmowych oraz protestów organizowanych w wielu polskich miastach.

Szerszy obraz Mocno ograniczona liczba i zakres informacji w chińskich mediach na temat reformy sądownictwa w Polsce nie jest niczym zaskakującym biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowaniem chińskich opinii publicznej wydarzeniami w Polsce. Zastanawiający jest jednak mocno zniekształcony obraz wydarzeń sprowadzający konflikt wokół reformy do sporu między rządem PiS a Sądem Najwyższym wspieranym przez organa unijne. Opinie opozycji politycznej i krytyczne głosy ze strony opinii publicznej oraz protesty nie pojawiły się w informacjach. Otwartym pytaniem jest czy ten zniekształcony przekaz jest jest wynikiem słabego rozeznania w polskiej sytuacji, pomimo obecności chińskich dziennikarzy w Polsce, braku zainteresowania w głębszej analizie ze strony redakcji czy też chęcią uniknięcia problemów z cenzurą. Trudno jednak winić chińskie media o tak niedostateczny przekaz wydarzeń jeśli chiński ekspert z państwowego think tanku przedstawia konflikt o reformy sądownictwa jako spór między UE, Sądem Najwyższym i rządem PiS bez uwzględnienia innych aktorów i czynników.