Chinese drug procurement system impact on Polish export opportunities / Wpływ systemu zakupu leków w Chinach na polski eksport

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
February 10, 2020

English version PDF: Chinese drug procurement system impact on Polish export opportunities
Wersja polska PDF: Wpływ systemu zakupu leków w Chinach na polski eksport

Chinese drug procurement system impact on Polish export opportunities

What happened? On February 3 China Business News published an article on the difficult situation in the Chinese pharmaceutical industry. In the first 11 months of the last year, 1247 out of 7346 large scale enterprises recorded losses, 52 enterprises more than in 2018. The profitability of pharmaceutical enterprises decreased. To offset losses some companies started selling off their assets. This situation is a result of the recently implemented by the Chinese authorities procurement of drugs with target quantity policies (带量采购政策). As the government plans to extend the procurement program and include more provinces the general outlook for many companies in the drug industry is not very optimistic and the business faces serious challenges in the coming years.

Wider picture In November 2018 Chinese authorities announced the new national drugprocurement pilot program in “4+7 cities” covering the selected generic or branded off-patent drugs. The public hospitals are required to buy drugs in bulk trough the bidding procedure as one buyer (consortium, alliance). Community clinics and pharmacies can also join voluntarily the alliance and benefit from lower prices. Cities included in the program: Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenyang, Dalian, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, and Xi’an. The lowest bidder can be granted up to 70% of the total market covered by the bid for one year. The program’s goal to drive down prices of off-patent drugs, encourage domestic companies to provide generic drugs at the lowest possible price and compete with international giants and as a result to free up state funds to pay for advanced, novel cutting-edge therapies for Chinese patients. The new procurement rules resulted in the highest discount exceeding 90 percent and an average discount of 55 percent across 25 molecules of generic drugs purchased trough the procurement system. In January 2020 the new round of bids was announced with even more pressure on prices decrease but with introducing some mechanisms preventing the concentration. In this round, the prices for 33 drugs were slashed on average by 53% and only a few foreign companies (e.g. Bayer, Sanofi, Eli Lilly were able to win with Chinese drug makers by offering hefty discounts.

Why it matters? On the one hand, the new procurement system serves patients as the prices of drugs applied in many common therapies have decreased significantly. On the other hand, the new system’s focus on the price takes its toll on off-patent originators who face stronger competition from generic drugs manufacturers. Pressure on off-patent and generic drugs prices is supposed to drive companies to invest in research and development of patented drugs to secure profits or to dramatically cut costs. However, the profit erosion could discourage innovative enterprises to invest in new drugs as they finance research and development from profits derived from off-patent or generic drugs. Foreign companies lose bids to domestic rivals offering cheaper generic drugs. Some like Pfizer tries to expand sales in the regions not covered by the plan and cut the price in hope that patients would buy the drug privately. But in the longer term, the price pressure and profit erosion can force many smaller Chinese companies to exit market or consolidate as they will find it difficult to compete with international giants due to limited financing. Global companies deprived of the profits from branded off-patent drugs will have to rely more on introducing the novel therapies at competitive prices.

Why it matters for Poland?

Polish export of pharmaceutical products to China according to Statistics Poland has already decreased sharply from 31,2 mln usd in 2017 to 17,4 mln usd in 2018 with three main groups of products: compound drugs, heparin and insulin. In 2019 the situation was not much better with the export value in pharmaceuticals slightly exceeding 14 mln usd for the first 10 months with heparin export exceeding 2/3 of total exports.

Prospects:
1. competing in the Chinese generic drug markets will be even more difficult for Polish companies than before and this segment should not be recommended for the most Polish companies,
2. The overall competition in novel drugs, advanced therapies protected by patents will become fiercer as the new rules crowd out domestic and global companies out of the generic drugs market entering Chinese market will require more efforts from Polish manufacturers,
3. The Chinese manufacturers’ consolidation and elimination of weaker players can increase the overall competitiveness of the Chinese drug industry both in the domestic market and abroad.
4. To successfully compete in the Chinese market Polish exporters need to dramatically increase their competitiveness in novel, patented drugs or at least in modified advanced generic drugs.

Wpływ systemu zakupu leków w Chinach na polski eksport

Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? 3 lutego w China Business News opublikowano artykuł na temat trudnej sytuacji w chińskiej branży farmaceutycznej. W pierwszych 11 miesiącach ubr. 1247 spośród ogólnej liczby 7346 tzw. większych przedsiębiorstw odnotowało straty. Było to p 52 przedsiębiorstwa więcej niż w 2018 r. Ogólna rentowności przedsiębiorstw w tej branży również obniżyła się a część przedsiębiorstw podjęła wyprzedaż aktywów w celu zrekompensowania strat. Ta sytuacja jest efektem wdrożonego przez chińskie władze zakupu leków w sektorze publicznych w ramach pilotażowego systemu przetargów na określone ilości ( procurement of drugs with target quantity). Rząd planuje rozszerzenie tego programu i włączenie kolejnych prowincji co oznacza, że dla wielu przedsiębiorstw perspektywy działania na chińskich rynku w najbliższych latach nie rysują się zbyt optymistycznie

Szerszy obraz W listopadzie 2018 r. chińskie władze ogłosiły nowy pilotażowy program publicznego zakupu leków w tzw. „miastach 4+7”, który obejmował zakup wybranych leków generycznych lub leków dla których wygasł już patent. Szpitale publiczne są zobowiązane do zakupu w ramach procedury przetargowej jako jeden kupujący (konsorcjum, sojusz). Lokalne przychodnie oraz apteki mogą przyłączyć się do programu na zasadzie dobrowolności i skorzystać z niższych cen zakupów. Miasta włączone do programu to: Pekin, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenyang, Dalian, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu i Xi’an. Oferent który zaproponował najniższą cenę może uzyskać aż do 70 proc. udziału w rynku objętym programem. Celem programu jest obniżenie cen na leki generyczne i nie objęte już patentem, zachęcenie krajowych przedsiębiorstw do dostarczenia leków po możliwie najniższej cenie i konkurowania z zagranicznymi koncernami oraz przeniesienie części środków publicznych z zakupu leków generycznych na zakup zaawansowanych, nowych i kosztowniejszych metod leczenia. Wprowadzenie nowych zasad zaowocowało w pierwszej rundzie przetargowej znacznymi obniżkami cen, przekraczającymi dla niektórych leków 90 proc. a wynoszącymi średnio 55 proc. dla grupy 25 leków generycznych. W styczniu 2020 ogłoszono kolejną rundę, w której jeszcze większy nacisk położono na obniżki cen ale jednocześnie wprowadzono mechanizmy ochrony rynku przed koncentracją. W tej rundzie ceny na 33 leki zostały obniżone średnio o 53% i tylko kilka firm zagranicznych (Bayer, Sanofi, Eli Lilly) było w stanie wygrać z chińskimi konkurentami dzięki ogromnym obniżkom cen.

Jakie to ma znaczenie?Z jednej strony nowy system publicznego zakupu leków służy pacjentom dzięki ogromnym obniżkom cen jakie pozwala uzyskać na leczenie powszechnych schorzeń. Z drugiej strony jednak położenie nacisku na obniżenie cen wywiera ogromną presję na producentach markowych leków, na które patenty już wygasły, gdyż cena jest jedynym czynnikiem w przetargu w konkurencji z lokalnymi producentami generyków. Ta presja ma skłonić firmy farmaceutyczne do inwestowania w badania i rozwój nowych leków patentowych albo do drastycznego cięcia produkcji leków generycznych. Jednakże, drastyczna obniżka rentowności produkcji leków generycznych może zniechęcić do inwestowania w nowe leki, których badania i rozwój są często finansowane z przychodów z leków generycznych. Zagraniczne firmy przegrywają przetargi z krajowymi konkurentami. Niektórzy jak Pfizer szukają możliwości w rozszerzeniu sprzedaży na regiony nie objęte programem albo obniżają ceny i promują produkty licząc, że zostaną ze względu na markę zakupione z środków prywatnych. W dłuższej perspektywie erozja cen może zmusić wielu mniejszych chińskich producentów do konsolidacji lub do wyjścia z rynku, ze względu na trudności w konkurowaniu w nowych produktach z zagranicznymi gigantami z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zagraniczne koncerny będą zmuszone oprzeć swoje przychody w większym stopniu na nowoczesnych i opatentowanych metodach leczenia oferowanych w konkurencyjnych cenach.

Znaczenie dla Polski

Polski eksport produktów farmaceutycznych do Chin spadł znacząco z 31,2 mln usd w 2017 do zaledwie 17,4 mln usd w 2018. Głównymi produktami eksportowymi były leki złożone, heparyna i insulina. W 2019 r. sytuacja nie uległa poprawie. W pierwszych 10 miesiącach eksport produktów farmaceutycznych wyniósł nieco ponad 14 mln usd, a heparyna stanowiła 2/3 całej wartości.
Perspektywy:
1. Konkurowanie z chińskimi producentami leków generycznych będzie jeszcze trudniejsze niż dotychczas i ten segment nie jest polecany dla większości polskich producentów.
2. Konkurencja w w nowych lekach i zaawansowanych metodach leczenia chronionych patentami znacznie się zaostrzy, gdyż owe reguły zakupów publicznych wypychają wiele krajowych i zagranicznych firmy z chińskiego rynku generyków, wejście na chiński rynek będzie wymagało więcej wysiłku od polskich eksporterów
3. Konsolidacja branży farmaceutycznej w Chinach i eliminacja słabszych podmiotów z rynku znacząco zwiększy konkurencyjność chińskich producentów zarówno w Chinach jak i na rynkach globalnych
4.Żeby z sukcesem wejść i operować na chińskim rynku polscy eksporterzy powinni znacząc zwiększyć swoją konkurencyjność w nowych opatentowanych lekach lub co najmniej w modyfikowanych zaawansowanych lekach generycznych.