Polish spirits and the Japanese market / Polska branża spirytusowa a rynek japoński

AE MicroMacro – Japan

Piotr A. Głogowski
April 22, 2020

English version PDF: Polish spirits and the Japanese market
Wersja polska PDF:Polska branża spirytusowa a rynek japoński

Polish spirits and the Japanese market

What happened?At the end of February and March 2020, Japanese and Polish media reported an increased demand for Polish spirits in Japan. They attribute the increase to the spread of the SARS-CoV-2 and the alleged efficiency of the Polish liquors – of the 96% rectified spirit in particular – in killing the virus.

The brief descriptionBilateral Polish-Japanese relations have been excellentl for years, as illustrated by rare but regular publications that unequivocally present Poland as a friend of Japan. In the period of 2015-2018, the trade exchange between Poland and Japan averaged USD 3.9 billion annually. Polish exports to Japan amounted to USD 600 million, with Polish alcohols (including Poland-produced foreign brands) accounting for 0.15% of the volume and USD 1.5 million of the sum total. There are more than nine leading producers of spirits in Poland, as well as a number of small and independent factories specializing in specific types of alcohol, such as Japan’s famous whiskey, that’s the market hit every year. Among the most successful in the Japanese market are Żubrówka (producer Roust Trading) and rectified spirits by Polmos.

Value of the Japanese alcohol market is estimated at USD 57billion (2019 predictions). At the same time, it is worth noting that, despite the decrease in consumption (in particular – beer), it is expected that white alcohol segment (i.e. gin and vodka) will increase in volume by 7.5% in the coming years. In essence, this is one of the higher values alongside whiskey imports and the premium alcohol segment. To show the scale, the UK exported liquors worth USD 300million to Japan in 2018) .

Why it matters for Poland?

The Japanese market is airtight, and not all Polish companies (especially not the local, relatively new factories ) are thinking of entering the Japanese market. Besides, the current increase in demand does not mean a boom in high-percentage Polish alcohol is on the horizon. Still, the industry should pay attention, as the current situation caused by the pandemic, can effectively contribute to Polish alchol’s recognition and popularity. It seems that there will be no better time for the Polish spirits industry to effectively strengthen and boost their market share in the insular Japanese wholesale and retail market.

Companies affiliated with the Employers’ Union of The Polish Spirits Industry and other organizations should consider intensification of contacts with their Japanese counterparts such as the Japan Wines and Spirits Importers Association or Million Trading Co. According to the latter, the sale numbers for rectified spirits in the last two weeks of Feb. 2020 were twice the numbers noted in the previous years. It is also worth noting the 2019 European Commission’s report The Food and Beverage Market Entry Handbook: Japan: a Practical Guide to the Market in Japan for European Agri-food Products.

Wpływ systemu zakupu leków w Chinach na polski eksport

Co się wydarzyło? Na przełomie lutego i marca japońskie oraz polskie media obiegła informacja o zwiększeniu popytu na polskie alkohole wysokoprocentowe. Zjawisko to było bezpośrednio związane z szerzeniem się w Japonii wirusa SARS-CoV-2 i opinii pozytywnego wpływu polskich trunków – w szczególności 96% spirytusu rektyfikowanego.

Krótkie wprowadzenie Bilateralne relacje polsko-japońskie od lat pozostają na bardzo dobrym poziomie co można zauważyć chociażby w pojawiających się co jakiś czas publikacjach jednoznacznie pozytywnie prezentujących Polskę jako przyjaciela Japonii. Odmiennie od politycznych relacje gospodarcze nie cechują się podobną dynamiką. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Japonią pomiędzy rokiem 2015 a 2018 wynosiła średnio 3,9mld USD, z czego eksport wyniósł 600mln USD, w czym polskie alkohole wysokoprocentowe (wliczając produkcję w Polsce marek zagranicznych) odpowiadały odpowiednio za 0,15% jego całości, co przełożyło się na 1,5mln USD. W Polsce jest ponad 9 wiodących producentów alkoholi wysokoprocentowych a rokrocznie przybywa małych i niezależnych wytwórni (kraftów) specjalizujących się w konkretnych rodzajach alkoholu jak chociażby popularna w Japonii whisky. Do odnoszących największe sukcesy na japońskim rynku należą Żubrówka (producent Roust Trading) i spirytus rektyfikowany Polmosu.

Tymczasem wielkość japońskiego rynku alkoholi szacuje się na 57mld USD (predykcje za rok 2019). Warto jednocześnie zaznaczyć, że pomimo spadku konsumpcji (w szczególności piwa) przewiduje się, że w najbliższych latach segment białych alkoholi (w szczególności gin i wódka) mają zwiększyć swoje wolumeny w tempie 7,5% – jest to jedna z większych wartości obok importu whisky (dla przykładu Wielka Brytania wyeksportowała w 2018 r. do Japonii trunki warte 300mln USD) i segmentu alkoholi premium.

Znaczenie dla Polski

Japoński rynek jest hermetyczny a nie wszystkie przedsiębiorstwa (w szczególności dopiero powstające wytwórnie lokalne) są przygotowane do zabiegania o japońskiego klienta. Dodatkowo obecne zwiększenie popytu nie oznacza boomu na polski alkohol wysokoprocentowy, jednak branża powinna zwrócić na niego uwagę, ponieważ obecna sytuacja wywołana pandemią wirusa może skutecznie przyczynić się do zwiększenia jego rozpoznawalności i popularności. Wydaje się, że nie będzie lepszego momentu dla polskiej branży spirytusowej, aby podjąć próbę skutecznego umocnienia swojej pozycji i zwiększenia udziału na japońskim hermetycznym rynku sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Przedsiębiorstwa zrzeszone wokół Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) i pozostałych organizacji powinny zastanowić się nad rozpoczęciem bądź intensyfikacją kontaktów z ich japońskimi odpowiednikami jak Japan Wines and Spirits Importers Association bądź Million Trading Co. Jak podaje ta ostatnia odpowiadająca m.in. za dystrybucję spirytusu rektyfikowanego sprzedaż w okresie dwóch ostatnich tygodni lutego osiągnęła poziom dwukrotnie większy niż w latach poprzednich. Warto również zwrócić uwagę na opublikowany w 2019r. przez Komisję Europejską raport The Food and Beverage Market Entry Handbook: Japan: a Practical Guide to the Market in Japan for European Agri-food Products.