„My i Oni. Azjatycka tożsamość w grupie etnicznej narodzie i państwie. Chiny, Indie, Japonia, Mjanma”

Debata została zorganizowana dniu 23 maja 2019 r. przez Asia Explained wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Instytutem Myśli Józefa Tischnera

.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania z debaty.W debacie jako paneliści udział wzięli:

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak, Katedra Filozofii Kultury i Estetyki, Wydział Humanistyczny – Uniwersytet Pedagogiczny,

Dr Stanisław Meyer, Zakład Japonistyki i Sinologii, Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny – Uniwersytet Jagielloński,

Dr Bogdan Zemanek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – Uniwersytet Jagielloński,

Dr Tobiasz Targosz, badacz mniejszości narodowych z pogranicza Chin i Mjanmy, autor pracy „Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885-2015”.


Jako komentatorzy udział wzięli:

dr Renata Iwicka, , Katedra Porównawczych Studiow Cywilizacji Uniwersytet Jagielloński,

dr Ewa Dębicka-Borek, Instytut Orientalistyki Uniwersytet Jagielloński

Debatę jako moderator poprowadził Łukasz Sarek analityk rynku chińskiego, konsultant, członek zespołu Asia Explained.


W części I zatytułowanej “Państwo, naród, grupy etniczne – przypadki wybranych państw azjatyckich” paneliści poruszyli między innymi takie zagadnienia jak:
1. Grupy etniczne w wybranych państwach – kryteria wyróżniania mniejszości narodowych oraz oficjalne dane państwowe.
2. Determinanty tożsamości grup etnicznych (pochodzenie, język, religia, kultura, tradycja) a wspólne cechy narodu takie jak historia, pismo czy terytorium.
3. Azjatyckie podejście do kwestii narodowości, czyli co może złożyć się na definicję cywilizacji.
4. My i oni na płaszczyźnie cywilizacyjnej, narodowej oraz etnicznej.
5. Stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi.
6. Wartości azjatyckie – wspólny mianownik azjatyckich narodów lub grup etnicznych czy element propagandy autorytarnych rządów?

W części II zatytułowanej: “Państwo a grupy etniczne” poruszone zostały między innymi następujące kwestie:
1. Ogólne założenia polityki państwowej wobec grup etnicznych: wspieranie różnorodności, problemy związane z odrębnością, etnos w służbie państwa, przymusowe wysiedlenia i asymilacja,
2. Status grup etnicznych oraz narodowości w poszczególnych obszarach życia społeczno-politycznego, prawa formalne a realne gwarancje poszanowania odrębności grup etnicznych,
3. Świadomość tożsamości i odrębności grup etnicznych a ich stosunek wobec państwa i administracji państwowej; patriotyzm a konflikty na tle etnicznym.